Vägprojekt i Uppland

Motion 2002/03:T362 av Mikael Oscarsson (kd)

av Mikael Oscarsson (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om väg 288.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om riksväg 55.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om eftersatt underhåll av de mindre vägarna i Uppland.

Viktiga vägprojekt i Uppland

En av landets viktigaste tillväxtområden är Uppsala och Enköping med omnejd. Här finns välutbildad arbetskraft och ett expansivt näringsliv. För att tillväxtmotorn ska fungera och fortsätta att utvecklas krävs förbättringar av infrastrukturen. Jag vill lyfta fram två angelägna vägprojekt.

Länsväg 288 Uppsala–Östhammar har stor betydelse för pendlingen från de östra delarna av länet mot Uppsala. Vägen har i förhållande till trafikvolymerna stora brister både när det gäller profil och vägbredd. Många hastighetsnedsättningar leder till långa transporttider. Vägen är i stort behov av ombyggnader och förbättringar.

Riksväg 55 är ett betydelsefullt regionalt stråk i Mälardalsregionen. Stråket är en viktig länk för regional trafik mellan Uppsala, Enköping och söderut mot Norrköping men också för interregional trafik mellan norra och södra Sverige. Vägen avlastar Stockholm från långväga genomfartstrafik i nord-sydlig riktning och kan ses som en västlig förbifart förbi Stockholm. Mellan Enköping och Hjulsta är standarden bristfällig och i stort behov av ombyggnad. Även infarten till Uppsala, Kvarnbolund–Uppsala, behöver åtgärdas för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet.

Stora behov av underhåll

De senaste årens kraftiga neddragningar av statliga medel till infrastrukturen har inneburit ett eftersatt underhåll på stora delar av vägnätet. Våren 2001 meddelade Vägverket att det fanns över 40 mil väg med dålig bärighet i Uppsala län och att man tyvärr inte har pengar att åtgärda dessa vägar. Behovet av medel för drift och underhåll, bärighetsåtgärder, tjälsäkring och rekonstruktion är således stort.

Stockholm den 22 oktober 2002

Mikael Oscarsson (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-10-23 Hänvisning: 2002-10-30 Bordläggning: 2002-10-30
Yrkanden (3)