Vägnätet i Västerbotten

Motion 2002/03:T225 av Gunilla Tjernberg (kd)

av Gunilla Tjernberg (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen särskilt måste beakta situationen för vägnätet i Västerbotten när den fördelar medel till vägunderhåll i hela riket.

Vägnätet i Västerbotten

Situationen för vägnätet i Västerbotten är i det närmaste katastrofal. Företagarnas riksorganisation har tidigare gjort en sammanställning av situationen för vägnätet i olika län och då betonat den särskilda situationen som råder i Västerbottens län. För varje län lyfte de fram tre vägar som var i behov av förbättringar men när de kom till Västerbotten konstaterade de att det var i stort sätt omöjligt att enbart nämna tre vägar eftersom hela vägnätet håller på att falla samman.

Varje vår i samband med tjällossningen drabbas Västerbottens vägnät av så svåra skador att många vägar måste stängas av för tung trafik. Konsekvensen av tjälskadorna blir att vägarna inte bär för timmertransporter till skogsindustrier, massafabriker och sågverk vid kusten, med kostnader för skogsindustrin på nära 100 miljoner kronor.

Transporten av timmer till skogsindustrier, massafabriker och sågverk måste säkerställas även under tider när tjälen går ur marken. Enligt vissa beräkningar skulle det behövas totalt 24 miljarder kronor under sex års tid för att vägarna ska nå upp till en acceptabel nivå, likvärdig övriga riket. Bara tjällossningen medför att 400 mil väg i norra Sverige måste åtgärdas om de stora stråken ska kunna hållas tjälfria och övriga vägar endast ha begränsad framkomlighet 3–4 veckor per år.

Problemen med vägar som är oframkomliga drabbar inte bara företagandet i Norrland. Det drabbar även barnfamiljer som inte kan köra sina barn till dagis, hemtjänsten som inte kan komma ut till dem som behöver deras omsorg, den höggravida mamman som inte kan ta sig till BB och många fler. Att vägarna är farbara är en förutsättning för att samhället ska fungera och som situationen nu ser ut drabbas den lilla människan. Regeringen måste när den fördelar medel till vägunderhåll i hela riket särskilt beakta situationen i Västerbotten.

Stockholm den 14 oktober 2002

Gunilla Tjernberg (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-10-23 Hänvisning: 2002-10-30 Bordläggning: 2002-10-30
Yrkanden (1)