Vägförbindelse för Talma sameby

Motion 1991/92:T323 av Bruno Poromaa och Åke Selberg (s)

av Bruno Poromaa och Åke Selberg (s)
Talma sameby inom Kiruna kommun i Norrbottens län
med centralviste i Kattuvuoma, öster om Torneträsk har
sedan årtionden strävat efter att erhålla vägförbindelse.
Från renskötselsynpunkt är tillkomsten av en
vägförbindelse för samebyn av avgörande betydelse. I dag
sker exempelvis transporten av renslakt från detta väglösa
område med helikopter över Torneträsk, vilket dock på
grund av de ökade kostnaderna blivit en allt större
belastning på lönsamheten. Talma sameby är därtill den
enda samebyn som saknar vägförbindelse.
Kiruna kommun har i skilda sammanhang ställt sig
beredvillig till Talma samebys strävan. Frågan har även
tidigare aktualiserats genom motion i riksdagen. Riksdagen
avslog motionen med motiveringen att
vägbyggnadsobjekten bör tillkomma i den prioritetsordning
som de regionala och kommunala instanserna i samverkan
med vägverket uppställt. För Kiruna kommuns
vidkommande har detta objekt en hög prioritering.
Det nu aktuella problemet är att området som berörs
ligger inom obrutet fjällområde och innefattar följaktligen
starka naturvärden. Inom de obrutna fjällområdena får inga
nya vägar komma till stånd om dessa ej behövs för
rennäringen. Enligt vårt förmenande är dock detta
vägobjekt nödvändigt för rennäringen, varför riksdagen bör
uttala sitt gillande över det och regeringen bör därför ta
initiativ till ett förverkligande av vägförbindelse för Talma
sameby.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om en vägförbindelse för Talma
sameby.

Stockholm den 22 januari 1992

Bruno Poromaa (s)

Åke Selberg (s)
Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1992-01-27 Bordläggning: 1992-02-06 Hänvisning: 1992-02-10
Yrkanden (2)