Vägar i Gävleborgs län

Motion 2002/03:T236 av Patrik Norinder (m)

av Patrik Norinder (m)

1 Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vägsträckan Enånger–Hudiksvall.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vägsträckan Valbo, i Gävle kommun, och söderut.

2 Vägar i Gävleborgs län

I nu gällande plan för nyinvesteringar i det nationella vägnätet för perioden 1998–2007 fastställde regeringen att utbyggnad av sträckan Enånger–Hudiksvall skulle läggas till perioden 2002–04, med vägstandarden fyrfältsväg. På grund av det statsfinansiella läget har byggstart framflyttats till 2004/05 enligt Vägverket.

Regeringen har i ett pressmeddelande 1996-09-19 fastslagit att en planerad utbyggnad av E 4 med fyra körfält på sträckan Söderhamn–Hudiksvall skall genomföras.

Hudiksvalls kommun har vid uppvaktning till näringsministern den 17 januari 2002 erhållit budskapet att en igångsättning av objektet skall vara möjlig 2004/05 efter regeringens prövning enligt miljöbalken.

Trots alla dessa löften från regeringen finns inte objektet med i Vägverkets preliminära lista på nyinvesteringar i det nationella vägnätet 2004–07.

Detta synes mycket anmärkningsvärt, då planeringsprocessen för objektet kommit långt . Regionen är i stort behov bra kommunikationer för att kunna utvecklas. Sträckan Enånger–Hudiksvall har en stor andel arbetspendling vilket är en prioriterad faktor av Vägverket. Vidare kan tyvärr också konstateras att sträckan har en skadekvot per år och vägkilometer som ligger bland de 10–15 högsta i landet.

Att flytta fram objektet E 4 Enånger–Hudiksvall till någon gång efter 2007 strider helt mot fastställda planer och utfästa löften från regeringen. Regeringen bör därför besluta att objektet skall ingå i den nationella planen för vägtransportsystemet med byggstart 2004/05.

Ett annat viktigt objekt som inte finns med i Vägverkets utspel är väg 67 söderut från Valbo i Gävle kommun. Denna väg har hög prioritet för att uppfylla de transportpolitiska delmålens uppfyllelse ur bland annat miljö- och tillgänglighetssynpunkt. Åtgärdas inte vägen kommer med största sannolikhet trafiken att flyttas över till den redan hårt belastade sträckningen genom Uppsala- och Stockholmsregionen, då motorvägen är färdigbyggd på sträckan Stockholm–Gävle.

Regeringen bör därför även fastställa att väg 67 från Valbo, i Gävle kommun, och söderut skall finnas med i den preliminära listan på nyinvesteringar i det nationella vägnätet 2004–07.

Stockholm den 16 oktober 2002

Patrik Norinder (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-10-23 Hänvisning: 2002-10-30 Bordläggning: 2002-10-30
Yrkanden (2)