Utveckling av klusterverksamhet

Motion 2009/10:N238 av Berit Högman m.fl. (s)

av Berit Högman m.fl. (s)
s32007

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skapa gynnsamma förutsättningar för utveckling av klusterbildningar.

Motivering

De värmländska klusterinitiativen har vuxit fram genom starka regionala näringar som till exempel inom massa och papper, stål och verkstad, informations- och kommunikationsteknik och livsmedel. I Värmland kan vi idag tack vare den goda samverkan som finns mellan företag, offentligheten och universitetet visa på att klusterinitiativens aktiviteter har gett resultat.

Värmland var först i Sverige att systematiskt mäta och värdera resultaten av klustersamverkan. I samverkan med forskningen har region Värmland, länsstyrelsen i Värmland och Nutek arbetat fram en modell som grundas på företagens och intressenternas bedömningar. Resultaten i Värmland visar att klusterinitiativ har bidragit till tillväxt och utveckling hos de företag som medverkat. Genom klustersamverkan har också de värmländska företagen ökat sina kontakter med företag inom andra klusterinitiativ i landet och i övriga Europa. I och med att företagen har breddat sin marknad och ökat affärsmöjligheterna har också sysselsättningen och tillväxten varit stabil och i vissa fall till och med ökat.

När nedläggningen av A9 i Kristinehamn genomfördes för några år sedan påbörjades en djupare och bredare samverkan mellan näringslivet i Värmland, universitetet, region Värmland och länsstyrelsen. Staten bidrog med resurser genom länsstyrelsen för att stärka regionen efter nedläggningen. Idag kan vi konstatera att Värmland nått framgångar genom att vi har brutit invanda mönster och möblerat om i traditionella revir mellan industrin, akademin och samhället.

Vi tror inte att något riksdagsparti idag tycker att samverkan inom kluster är fel investerade pengar. Inte heller att det är ett missriktat engagemang. För att klusterutbildningar i Värmland och andra regioner ska kunna utvecklas och nya bildas behöver regeringen och riksdagen på olika sätt stödja och ge förutsättningar till de lokala förnyelseförmågorna och acceptera att samverkan kan och ska se olika ut i landet. Den centralisering av myndighetsstrukturen som nu pågår kan försvåra denna flexibilitet som är nödvändig för ett lyckat resultat.

För att nå framgång med klusterbildningar och regional utveckling är det avgörande att regeringen för en aktiv närings- och arbetsmarknadspolitik. En politik som ger incitament till de befintliga regionala och lokala näringsliven att själva växa och utvecklas.

Det handlar bland annat om investeringar i utbildning, fler platser på våra högskolor och universitet, att utveckla den kvalificerade yrkesutbildningen och att se till att våra universitet och högskolor kan möta näringslivets framtida behov av arbetskraft. Nu tillförs Karlstads universitet utbildningsplatser medan forskningsresurserna uteblir. Detta är naturligtvis ett hot mot själva kvalitén i utbildningarna. Vi behöver också se över möjligheten av att öka och stärka tillgången till riskkapital. En riskkapitalfond som aktivt stimulerar det breda näringslivets kapitalbehov, med särskilt fokus på innovativa små och medelstora industri- och tjänsteföretag.

Vidare behöver vi se över investeringar i exportfrämjande insatser som till exempel kostnadsfri exportrådgivning. Det som också är viktigt är att vi har en stark innovationspolitik. Genom ett Sverige som kännetecknas av kreativitet och företagsamhet kan vi stimulera människor och företag att utvecklas och öppna upp för nya och gamla branscher att växa. Därför är det avgörande att forskningen och näringslivet får resurser och verktyg till en ökad samverkan. Lärosätens storlek eller belägenhet får inte vara avgörande när forskningsmedlen fördelas. Lika angeläget är att exempelvis inkubatorverksamheten utvecklas för att tillvarata de företagsidéer som finns såväl inom akademin som i näringslivet och samhället i övrigt.

Stockholm den 28 september 2009

Berit Högman (s)

Ann-Kristine Johansson (s)

Lars Mejern Larsson (s)

Marina Pettersson (s)

Tommy Ternemar (s)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-01
Yrkanden (1)