Utvärdering av skolans styrning och finansiering

Motion 2010/11:Ub283

av Rossana Dinamarca m.fl. (V)
v361

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen tillsätter en utredning med uppdrag att utvärdera de senaste årens stora skolreformer i syfte att stärka möjligheterna till en likvärdig utbildning, ökad kvalitet och en sammanhållen skola.

Skolans styrning och finansiering

Vid en analys av mål- och resultatstyrningen av skolan är det uppenbart att det finns många problem och oklarheter med den nuvarande styrningen av och ansvarsfördelningen inom skolan. Bland annat finns det oroväckande tendenser att bristande likvärdighet leder till att de sociala skillnaderna i skolan ökar. Orsakssambanden som ligger bakom denna negativa utveckling är inte helt klarlagda även om det finns såväl hypoteser som empiriska studier som tyder på att några av de stora skolreformerna under de senaste decennierna har haft en stor inverkan på utvecklingen. Därför behövs det en total utvärdering av det svenska skolväsendet och vi föreslår att det tillsätts en utredning med uppdrag att analysera och utvärdera skolans styrning och finansiering.

Regeringen bör därför tillsätta en utredning med uppdrag att utvärdera och analysera de stora skolreformerna – alltså om kommunaliseringen, det fria skolvalet och om fristående skolors etablering – och dessas effekter på integration, jämlikhet, utbildningens kvalitet och alla elevers rätt till en likvärdig undervisning. Syftet med utvärderingen är att ta fram förslag för att stärka elevernas rätt till likvärdig utbildning, ökad kvalitet och en sammanhållen skola. Detta bör riksdagen begära.

Stockholm den 21 oktober 2010

Rossana Dinamarca (V)

Ulla Andersson (V)

Josefin Brink (V)

Christina Höj Larsen (V)

Wiwi-Anne Johansson (V)

Jacob Johnson (V)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-25
Yrkanden (1)