Utlokalisering av statliga verk och myndigheter

Motion 1999/2000:N314 av Göran Norlander m.fl. (s)

av Göran Norlander m.fl. (s)
Den regionala obalansen är oroväckande, alltmer koncentreras till
storstadsregionerna. Utvecklingen är mycket svår att vända. Någon
patentlösning på problemen finns inte. Under sextio- och sjuttiotalen
genomfördes med framgång utlokalisering av statens verksamheter.
Dessa lokaliseringar har haft mycket stor betydelse för de orter som
kommit ifråga.
Glesbygdsverket presenterade i mars en rapport om utvecklingen under
tiden 1993-1996. Under den tidsperioden har det tillkommit 12 000 nya
statliga arbetstillfällen. Vart tredje har hamnat i Stockholmsområdet och
vartannat i Stockholms stad. Samtidigt har t.ex. Norrlands inland tappat 3 %
av de statliga jobben. Glesbygdsverkets generaldirektör kallar det bakvänd
lokaliseringspolitik.
Skall Norrland överleva måste en radikal förändring ske. Såväl nya som
gamla verksamheter kan med fördel bedrivas även utanför storstads-
regionerna. I första hand bör nya myndigheter och verk placeras i Norrland.
Dessutom bör man noga pröva vilka verksamheter som kan utlokaliseras.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om utlokalisering/placering av statliga verk och
myndigheter.

Stockholm den 29 september 1999
Göran Norlander (s)
Kerstin Kristiansson (s)
Agneta Lundberg (s)
Hans Stenberg (s)
Susanne Eberstein (s)
Motionen bereds i utskott Motionskategori: - Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-10-05 Hänvisning: 1999-10-12 Bordläggning: 1999-10-12
Yrkanden (2)