Utlokalisering av nämnden för statens gruvegendom

Motion 1990/91:N272 av Börje Hörnlund (c)

av Börje Hörnlund (c)
Nämnden för statens gruvegendom (NSG) är idag
lokaliserad till Stockholm. En stor del av nämndens
arbetsuppgifter finns i de norra länen. Gruvnäringens
aktörer arbetar också i hög utsträckning i de nordligaste
länen. NSG är en liten myndighet som med fördel kan
utlokaliseras från Stockholm.
SGAB (Sveriges Geologiska aktiebolag) har sin
huvudstyrka i Malå. Malå kommun har av statliga
Domänverket berövats sitt revirkontor. Domänverkets
omlokalisering har genomförts på ett sätt som direkt strider
mot riksdagens uttalanden om statliga verks och
myndigheters regionalpolitiska ansvar.
Enligt min mening talar såväl ekonomiska, rationella
som regionalpolitiska skäl klart för att NSG omedelbart
utlokaliseras till Malå.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att
nämnden för statens gruvegendom omedelbart bör
utlokaliseras till Malå.

Stockholm den 24 januari 1991

Börje Hörnlund (c)
Motionskategori: - Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06
Yrkanden (2)