Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Motion 2016/17:3203 av Hans Wallmark m.fl. (M)

av Hans Wallmark m.fl. (M)

Sammanfattning

Moderaterna anser att det fortsatt försämrade säkerhetsläget i Sveriges närområde gör att vårt försvar måste stärkas. Försvarsuppgörelsen och de resursförstärkningar som uppgörelsen innebär är ett första viktigt steg mot en stärkt svensk försvarsförmåga. Utöver det som innefattas av försvarsuppgörelsen föreslår Moderaterna satsningar på forskning, psykologiskt försvar samt civilt försvar. Dessutom vill Moderaterna ändra anslagsändamålen för anslag 2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor.

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt förslaget i tabell 1 i motionen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en satsning på att bibehålla forskningskompetens och om att utreda det psykologiska försvaret och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra anslagsändamålen för anslaget 2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökade resurser för att stärka det civila försvaret och tillkännager detta för regeringen.


Anslagsanvisning

Tabell 1. Moderaternas förslag till anslag för 2017 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag (tusental kronor).

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (M)

1:1

Förbandsverksamhet och beredskap

32 533 082

1:2

Försvarsmaktens insatser internationellt

1 132 851

1:3

Anskaffning av materiel och anläggningar

10 369 356

1:4

Forskning och teknikutveckling

586 542

1:5

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten

10 499

1:6

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

24 522

1:7

Officersutbildning m.m.

211 961

1:8

Försvarets radioanstalt

979 689

1:9

Totalförsvarets forskningsinstitut

176 045

+30 000

1:10

Nämnder m.m.

6 051

1:11

Internationella materielsamarbeten, industrifrågor m.m.

89 678

1:12

Försvarsunderrättelsedomstolen

8 000

2:1

Kustbevakningen

1 117 441

2:2

Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor

74 850

50 000

2:3

Ersättning för räddningstjänst m.m.

21 080

2:4

Krisberedskap

1 121 857

2:5

Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal

239 171

2:6

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

1 062 445

+20 000

2:7

Statens haverikommission

45 390

3:1

Strålsäkerhetsmyndigheten

384 457

4:1

Elsäkerhetsverket

59 397

Summa

50 254 364

Politikens inriktning

Ett starkt försvar i en orolig omvärld

Sveriges närområde har de senaste åren blivit allt mer osäkert. Försvarsmakten gör bedömningen i sin delårsrapport i år att den negativa utvecklingen fortsätter. Den ryska aggressionen mot Ukraina utgör en definitiv vattendelare och utmanar hela den europeiska säkerhetsordningen. Den illegala annekteringen av Krim visar att den ryska tröskeln för att använda militärt våld har sänkts och att Ryssland inte respekterar självständiga staters gränser. Det ryska agerandet i Ukraina är också en tydlig markering mot Nato och EU om att undvika utvidgning i det Ryssland ser som sin intressesfär – en sådan ordning får inte etableras i vårt Europa.

Det försämrade säkerhetspolitiska läget gör att Sveriges försvarsförmåga måste stärkas. Moderaterna tillsammans med Centerpartiet, Kristdemokraterna samt Socialdemokraterna och Miljöpartiet ingick försvarsuppgörelsen i april 2015 som innebär 10,2 miljarder kronor extra till försvaret perioden 2016–2020. Uppgörelsen utgör grunden för det försvarsbeslut som fattades i juni 2015 och är ett trendbrott som visar att det finns en bred politisk enighet om satsningar på ett stärkt försvar. Försvarsbeslutet genomförs nu från och med den 1 januari 2016.

Anslag 1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut

Moderaterna ser behovet av att stärka det psykologiska försvaret och resurserna till det civila försvaret. Därför görs en annan fördelning inom utgiftsområdet jämfört med regeringens förslag. Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) tillförs 30 miljoner 2017 och framåt. FOI har de senaste åren haft ekonomiska underskott vilka har inverkat negativt på verksamheten. Det gäller till exempel förmågan att bibehålla forskningskompetensen och att vissa forskningsområden har nedprioriterats.

Moderaterna föreslår att FOI ska få uppdraget att utreda det psykologiska försvaret. Satsningen på bibehållen forskningskompetens samt utredningen av det psykologiska försvaret finansieras genom att 30 miljoner tas från regeringens extra resurser till anslaget 2:2.

Anslag 2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor

Moderaterna ser behovet av att bredda anslagsändamålen för anslaget 2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor till att även inkludera åtgärder för att hantera vattenbrist och torka. Detta med anledning av att flera områden i södra Sverige de senaste åren drabbats hårt av detta, vilka har inneburit stora påfrestningar på dessa regioner. Genom att utöka anslagsändamålen kan anslaget användas bredare än vad som är fallet idag och även finansiera, likaledes klimatrelaterade, åtgärder för att hantera torka och vattenbrist.

Anslag 2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Det civila försvaret utgör en viktig del i totalförsvaret, och det ingår i försvarsbeslutet att planeringen för det civila försvaret ska återupptas. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har påbörjat det arbetet och kom den 10 juni 2016 med en första delredovisning när det gäller arbetet med det civila försvaret. Det civila försvaret utgår från krisberedskapen och är en viktig del av totalförsvaret. För att stärka det arbetet tillförs Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 20 miljoner 2017 och framåt. Satsningen finansieras genom att 20 miljoner tas från regeringens extra resurser till anslaget 2:2.

Hans Wallmark (M)

Lena Asplund (M)

Jan R Andersson (M)

Lotta Olsson (M)

Dag Klackenberg (M)

Annicka Engblom (M)

Anders Hansson (M)

Mats Green (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-07 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (4)