Utgiftsområde 24 Näringsliv

Motion 2009/10:N472 av Tomas Eneroth m.fl. (s)

av Tomas Eneroth m.fl. (s)
s81018

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stärka tjänsteforskningen och den högproduktiva tjänstesektorn.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att särskilt uppmärksamma småföretagens behov när utbildningssystemen byggs ut.1

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att underlätta företagande genom att inrätta en tillståndsportal.

  4. Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 24 Näringsliv enligt uppställning:

Tusen kronor

Anslag

Regeringens
förslag

Anslags­förändring

1:2 Vinnovas FoU – Forska & Väx

Mer resurser till FoU – Forska & Väx

1 903 795

100 000

1:4 Tillväxtverket

Nej till välfärdsutvecklingsråd

367 508

–10 000

1:5 Näringslivsutveckling

Grundplåt för nyföretagande till manligt och kvinnligt företagande

Mindre resurser till Maud Olofssons ambassadörer m.m.

565 509

20 000

100 000

–80 000

1:7 Turistfrämjande

Turistfrämjande inklusive internationella evenemang

150 035

50 000

1:24 Utvecklingsprogram för ökad konkurrenskraft

Fokus bl.a. på den breda tjänstesektorn och Life Science-industrin

200 000

100 000

2:3 Exportfrämjande verksamhet

Ökade resurser till exportfrämjande, inklusive miljöteknikexport

208 889

50 000

2:4 Investeringsfrämjande

Ökade resurser till investeringsfrämjande

58 395

10 000

Summa

5 499 165

320 000

1 Yrkande 2 hänvisat till UbU.

Motivering

Entreprenörernas idéer, kreativitet, vilja och envishet skapar framtidstro och nya jobb. Vår politik ska underlätta för entreprenören att starta och få tag i kapital, att anställa, expandera och att exportera. Vi vill också att det ska vara enklare och tryggare än i dag att röra sig mellan företagande och lönearbete. Sverige behöver fler kvinnor och män som vågar vara nybyggare. Med vårt företagarprogram vill vi stimulera fler att starta företag, få fler småföretag att anställa och stärka innovationskraften i mindre företag.

Sverige behöver ett Innovationslyft

Vi socialdemokrater är övertygade om att vägen framåt för Sverige är att vi hela tiden rör oss uppåt i värdekedjan. Vi avvisar moderaternas idé om att Sverige ska konkurrera med låga löner. Det är genom att investera i en starkare innovations- och kunskapsmiljö som vi kan behålla och utveckla Sveriges topposition som ett produktivt och kreativt land. Vi vill investera i ett brett Innovationslyft med särskilt fokus på att främja innovationskraften i små och medelstora företag.

Riskkapitalavdrag

Vi vill införa ett riskkapitalavdrag för den som investerar i ett nytt nystartat företag. Avdraget innebär att den som investerar i ett nystartat företag kan få dra av 20 procent av det investerade beloppet, dock max 100 000 kronor. Beloppet dras mot skatt på inkomst av tjänst, fastighetsskatt samt förmögenhetsskatt. Denna modell har utretts och förespråkas av till exempel Svenskt Näringsliv. Utredningen har i sin modell, konkreta förslag för utformningen som säkerställer att avdraget inte missbrukas. Om det finns andra modeller som är mer effektiva i sin utformning är vi villiga att överväga dem. Totalt avsätter vi 500 miljoner för ett temporärt stöd under 2010. Om avdraget visar sig vara lyckosamt är vi beredda att införa avdraget permanent.

Stärkt tillgång på riskkapital

Företagens möjligheter att få tillgång till kapital har allvarligt försämrats. Vi vill genomföra en extra utdelning från Vattenfall med 5 miljarder kronor för att skapa en ny riskkapitalfond. Den nya riskkapitalfonden ska agera marknadskompletterande. Fonden ska aktivt stimulera det breda näringslivets kapitalbehov, men med särskilt fokus på innovativa små och medelstora industri- och tjänsteföretag. Insatser som stärker det svenska näringslivets långsiktiga konkurrenskraft ska särskilt prioriteras. Detta kan till exempel användas för satsningar på företag som verkar i branschen för miljöteknik.

Stöd till forskning och utveckling i småföretag

För de stora industriföretagen är det sedan länge naturligt att samverka med forskarsamhället, men i de små företagen och i stora delar av tjänstesektorn är detta långt ifrån självklart. För att ge fler småföretag möjlighet att växa genom innovativa varor och tjänster vill vi öka forskningsanslaget riktat till små och medelstora företag. Tjänstesektorns behov ska särskilt uppmärksammas. För att ge fler småföretag möjlighet att stärka kunskapsinnehållet i sin verksamhet vill vi tillföra 100 miljoner kronor per år till ett program för stöd till forskning i småföretag (Forska & Väx).

Det ska vara lätt att göra idéer till företag

Nyföretagandet minskar i Sverige. Under första kvartalet i år minskade antalet nystartade företag med 15 procent. Denna trend måste brytas. Vi vill stärka förutsättningarna för att starta företag genom att förbättra tillgången på kapital, sänka kostnaderna för att vara företagare och förbättra tryggheten för entreprenörer.

Steget att lämna en anställning för att starta ett företag är stort och ofta saknas utrymme för den anställde att förverkliga idén i det befintliga företaget. Inte minst behöver nyföretagandet bland kvinnor stärkas. Det behövs därför mer av finansierings- och rådgivningsinsatser som vänder sig särskilt till kvinnliga nyföretagare och som innebär ett konkret stöd i uppstarten av det nya företaget. Vi vill därför ersätta regeringens informationssatsning med en grundplåt för nyföretagare med särskilt fokus på att underlätta kvinnliga entreprenörers nyföretagande

Sänkta egenavgifter för entreprenörer

Den borgerliga regeringen inledde sin mandatperiod med att höja egenavgifterna för entreprenörer med fem procentenheter. Detta visar att den borgerliga regeringen inte förstår vikten av bra och stabila villkor för entreprenörskap. Misstaget har sannolikt bidragit till att nyföretagandet har minskat. Efter hård kritik så backar nu regeringen och försöker reparera det man har förstört. Vi välkomnar denna sena reträtt.

En trygghetsgaranti för företagare

Vi har länge drivit frågan om en väl fungerande trygghet för företagare. Bland annat vill vi underlätta övergången från anställning till företagande genom att nyblivna entreprenörer ska få ta med sig mer trygghet från den föregående anställningen. Vi välkomnar det trygghetspaket som regeringen nu har lagt fram.

One-stop-tillståndsportal gör det enklare att starta företag

Det måste bli ännu enklare att starta och driva företag i Sverige. Satsningen på digital samordning av myndigheter gentemot företagare behöver förstärkas. Vi vill inrätta en tillståndsportal där företagare på ett och samma ställe ska kunna ta del av vilka tillstånd som krävs för deras verksamhet samt ansöka om dessa.

Det ska löna sig att anställa

Många av framtidens jobb kommer att växa fram i små och medelstora företag. Villkoren för entreprenörskap måste stärkas. Vi vill förbättra möjligheterna att växa och anställa genom stöd till export och förbättra småföretagens kompetensförsörjning.

Sänkt skatt för entreprenörer som anställer

Vi menar att det finns behov av att stimulera entreprenörer att göra sin första anställning. Vi vill införa en tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgiften om 15 procentenheter för den företagare som gör sin första anställning. För att berättigas till stimulansen krävs godkännande från lämplig myndighet. Nedsättningen ska gälla under 2010 och 2011.

Växande företag

Exportstöd till småföretag

Nya marknader ger nya möjligheter för företag att växa och anställa. Den borgerliga regeringen har dragit ner på stödet och hjälpen till små och medelstora företags export. Vi vill istället förstärka det stödet. Vi vill ha fler regionala exportrådgivare som på plats kan stödja småföretagen. Tjänstesektorns möjlighet till export måste uppmärksammas tydligare. Särskilda insatser ska genomföras för att stärka den växande miljöteknikbranschen. Utbildningen av exportsäljare på universitet och högskolor behöver utvecklas. Vi vill särskilt stärka de svenska underleverantörernas ställning genom en kombinerad satsning på investerings- och exportfrämjande verksamhet.

Utbildning

Trots jobbkris är bristen på rätt kompetens ett hinder för expansion och nyanställningar. För att säkra att småföretagen får tag på rätt kompetens vill vi att småföretagens behov bättre ska uppmärksammas när utbildningssystemen byggs ut.

Likviditet och sund konkurrens

I dagens ansträngda ekonomiska läge står många företag inför stora likviditetsproblem. Problem som förvärras av att större företag använder de mindre som bank genom att ensidigt förlänga betalningstiderna. Vi anser att det är oacceptabelt att småföretag tvingas vänta i upp till fyra månader på att få betalt. Vi vill därför se över möjligheterna till att skärpa årsredovisningslagen så att större företag tvingas att redovisa betalningstider och antalet skulder som betalas för sent i sin årsredovisning. Metoden har redan använts med viss framgång i Storbritannien.

Det krävs krafttag för att stärka de seriösa företagen och en sund konkurrens. Kampen mot skattefusk handlar om rättvisa villkor för företagen och konkurrens på lika villkor. Men också om att premiera ansvarstagande, kompetens och kvalitet. Vi vill införa personalliggare och oanmälda arbetsplatsbesök i fler branscher. Dessutom vill vi införa individuell redovisning av skatter och arbetsgivaravgifter. Vidare behövs en lagstiftning som ser till att huvudentreprenörernas tar sitt ansvar för att skatter och sociala avgifter betalas in av anlitade underentreprenörer.

Nya gröna jobb

Vi vill investera i nya gröna jobb. Bland annat genom kraftigt ökade investeringar i energiforskning och demonstrationsanläggningar för bland annat den andra generationens biodrivmedel, och genom ett nytt Klimatinvesteringsstöd. Det finns en stor potential för ökad svensk export inom många tillväxtmarknader. För såväl våra renodlade miljöteknikföretag som för stora delar av basindustrin med sina mycket stora investeringar i energieffektiv och klimatsmart teknik. För att ta tillvara på den potential som finns samt stärka svensk industris konkurrenskraft vill vi främja svensk miljöteknikexport. Exportsatsningar bör göras inom ramen för vårt förslag om ökade resurser till exportfrämjandet på svenska profilområden som bioenergi, vattenrening, uppvärmning och avfallshantering.

Strategiska branschprogram stärker Sveriges konkurrenskraft

Sverige är beroende av sin industriexport för att upprätthålla välfärden. Samtidigt är konkurrensen hård och det krävs kontinuerliga investeringar i forskning, utveckling och utbildning av arbetskraften för att kunna fortsätta ligga i framkant i konkurrensen. Vi har lyckats väl med detta under den gångna högkonjunkturen men nu krävs en kraftig omställning i företagen och från politiken. Sverige kan aldrig konkurrera genom sänkta löner eller försämrade arbetsvillkor. Det andra gör billigare, måste vi göra det bättre. Nu krävs därför omfattande investeringar i att stärka svensk industris konkurrenskraft. Sverige har ett antal starka koncentrationer av kunskap och företag, eller kluster. Utmärkande för dessa är att de består av ett större antal företag som både konkurrerar och samarbetar. Det bedrivs avancerad forskning såväl inom branscherna som i samarbete med högskolor. Den tidigare socialdemokratiska regeringen utformade därför under 2005 en rad strategiska branschprogram för svenska nyckelbranscher i dialog med fack och företag i syfte att stärka Sveriges konkurrenskraft. Samarbetet mellan stat, näringsliv och akademi stärktes och programmen har visat sig mycket framgångsrikt och relevansen för företagen var hög. Den nuvarande regeringen har dock visat sig sakna förståelse för vikten av samarbete mellan politik, fack och näringsliv och den tidigare dialogen har ersatts av passivitet. Vi vill se mer av samverkan mellan politik och näringsliv och vill därför bygga vidare på de strategiska branschprogrammen bland annat med nya strategiprogram för Life Scienceindustrin och den breda tjänstesektorn. Regeringen avslutar tvärtom branschprogrammen redan från nästa år 2010. Det anser vi är ett allvarligt misstag. Sverige behöver mer av samarbete och gemensamma prioriteringar av såväl forskningsresurser som utbildningar.

Investera i tjänstesektorn

Tjänstesektorn får en allt större betydelse för jobben och vi vill här särskilt lyfta fram besöksnäringens möjligheter att skapa nya arbetstillfällen över hela landet. Enligt UNWTO, FN:s turismorganisation, kommer den globala turismen att växa med över 70 procent till 2020 och i Europa med 50 procent. Besöksnäringens tillväxt har dessutom varit mycket stark under de senaste åren. Antalet sysselsatta i besöksnäringen har i Sverige ökat med nästan 30 000 heltidsarbeten sedan 2000. Besöksnäringen har också utvecklats väl under den pågående ekonomiska krisen. Vi vill att Sverige ska bli ett av världens främsta turistländer under det kommande decenniet. Turismen ska växa snabbare här än i resten av Europa, vi ska locka till oss en större andel av de nya globala turisterna. Internationella evenemang är exempelvis ett mycket intressant segment, där Sverige har stor tillväxtpotential. Vi anser att denna potential måste tas till vara för att skapa nya jobb i såväl våra storstäder som i resten av landet. Vi lägger därför förslag om ett brett program för att stärka besöksnäringen, locka fler turister till Sverige och skapa nya jobb. Staten, måste i samarbete med kommuner, föreningar och företag, ta ett ökat ansvar för att locka besökare till Sverige. Att gemensamt arbeta för att stärka en positiv bild av Sverige skapar både jobb och intäkter.

Svensk industri är en kvalificerad och stor beställare och utvecklare av kunskapsbaserade tjänster. Tjänstesektorn består också av många mindre företag som bidrar till sysselsättning och tillväxt. Utvecklingen av innovativa tjänster blir därför allt viktigare för företagens möjligheter att växa och internationaliseras. Behovsmotiverad tjänsteforskning som utgår från tjänstesamhällets förutsättningar och egenskaper behöver utvecklas. En viktig uppgift är att ta fram begrepp, data och metoder som är anpassade till tjänsteföretagens logik och som förbättrar möjligheten att mäta tjänstesektorns storlek och utveckling. Forskning kring internationalisering av tjänster och tjänsteinnovation med fokus på användarens eller kundens roll är angelägen. Det handlar också om vilka organisatoriska förutsättningar som förmår att bäst ta tillvara människans produktiva och skapande egenskaper. Frågor som arbetsmiljö, organisation och ledarskap blir därmed viktiga i detta sammanhang. Allt detta konstaterar regeringen. Inga resurser avsätts dock i syfte att förverkliga tjänstesektorns potential genom fördjupad tjänsteforskning. Vi vill ta tillvara på tjänstesektorns stora utvecklingspotential och vi vill därför se över möjligheterna till att särskilt stärka tjänsteforskningen inom ramen för Institutens strategiska kompetensmedel.

Stockholm den 6 oktober 2009

Tomas Eneroth (s)

Carina Adolfsson Elgestam (s)

Eva-Lena Jansson (s)

Alf Eriksson (s)

Renée Jeryd (s)

Börje Vestlund (s)

Karin Åström (s)

Krister Örnfjäder (s)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06
Yrkanden (4)