Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Motion 2015/16:3155

av Kristina Yngwe m.fl. (C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Motivering

Tabell 1. Centerpartiets förslag till anslag 2016 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (C)

1:1

Naturvårdsverket

433 435

70 000

1:2

Miljöövervakning m.m.

333 214

52 000

1:3

Åtgärder för värdefull natur

1 002 535

350 000

1:4

Sanering och återställning av förorenade områden

815 018

300 000

1:5

Miljöforskning

80 831

1:6

Kemikalieinspektionen

229 623

1:7

Avgifter till Internationella organisationer

141 131

1:8

Supermiljöbilspremie

309 000

1:9

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

221 781

1:10

Klimatanpassning

119 000

1:11

Inspire

20 000

1:12

Åtgärder för havs- och vattenmiljö

751 565

75 000

1:13

Insatser för internationella klimatinvesteringar

205 000

1:14

Internationellt miljösamarbete

33 900

1:15

Hållbara städer

2 500

1:16

Skydd av värdefull natur

1 343 500

590 000

1:17

Havs- och vattenmyndigheten

225 266

10 000

1:18

Klimatinvesteringar

600 000

600 000

1:19

Elbusspremie

50 000

2:1

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader

56 189

2:2

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning

688 268

Nya anslag

1:20

Miljölastbilspremie

+150 000

1:22

Viltförvaltningsmyndigheten

+20 000

Summa

7 661 756

1 877 000

Tabell 2. Centerpartiets förslag till anslag för 2016 till 2019 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag (miljoner kronor)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

2016

2017

2018

2019

1:1

Naturvårdsverket

–70

–70

–70

–70

1:2

Miljöövervakning m.m.

–52

–52

–52

–52

1:3

Åtgärder för värdefull natur

–350

–350

–350

–350

1:4

Sanering och återställning av förorenade områden

–300

–300

–200

–200

1:12

Åtgärder för havs- och vattenmiljö

–75

–75

–75

–75

1:16

Skydd av värdefull natur

–590

–590

–590

–590

1:17

Havs- och vattenmyndigheten

–10

–10

–10

–10

1:18

Klimatinvesteringar

–600

–600

–600

Nya anslag

1:20

Miljölastbilspremie

+150

+300

+450

+450

1:22

Viltförvaltningsmyndigheten

+20

+20

+20

+20

Summa

–1 877

–1 727

–1 477

–877

Kristina Yngwe (C)

Rickard Nordin (C)

Eskil Erlandsson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-06 Hänvisad: 2015-10-13
Yrkanden (1)