Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion 2010/11:Ub459 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD)

av Johnny Skalin och Björn Söder (SD)
Motion till riksdagen

2010/11:Ub459

av Johnny Skalin och Björn Söder (SD)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

sd203

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar till utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning 646 000 000 kr utöver vad regeringen föreslagit för budgetåret 2011 eller således 55 177 516 000 kr.

Motivering

Modersmålsundervisningen bidrar till att underminera den gemensamma identiteten i samhället och den pedagogiska nyttan med verksamheten står inte i rimligt proportion till dess kostnader och skall därför avskaffas.

För att bekämpa otrygghet och psykisk ohälsa bland eleverna och för att avlasta lärarkåren, som idag tvingas ägna alltför mycket tid åt andra saker än ren kunskapsförmedling, vill Sverigedemokraterna genomföra
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27
Yrkanden (1)