Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Motion 2013/14:A359

av Mattias Karlsson m.fl. (SD)
SD113

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2014 inom utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Motivering

Tabell 1 Anslagsförslag 2014 för utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (SD)

1:1

Integrationsåtgärder

197 130

-197 130

1:2

Kommunersättningar vid flyktingmottagande

7 362 064

-662 586

1:3

Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare

2 342 424

-128 833

1:4

Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare

1 961 146

-1 961 146

1:5

Hemutrustningslån

145 391

-145 391

1:6

Från EU-budgeten finansierade insatser för integration av tredjelandsmedborgare

31 500

2:1

Diskrimineringsombudsmannen

97 281

-97 281

2:2

Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.

42 419

-42 419

3:1

Särskilda jämställdhetsåtgärder

252 639

-133 000

Nya anslag

Obligatorisk samhällsorientering

+ 50 000

Motverka hedersvåld

+150 000

Summa

12 431 994

-3 167 768

Integration och jämställdhet

Vi skär ner på huvuddelen av anslagen i takt med att partiets restriktiva invandringspolitik implementeras. Flertalet anslag avskaffas i sin helhet. En särskild satsning görs för att motverka det numera utbredda hedersvåldet.

Stockholm den 2 oktober 2013

Mattias Karlsson (SD)

Björn Söder (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Johnny Skalin (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04
Yrkanden (1)