Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Motion 2011/12:A388

av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD)
SD263

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar till utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet 4 139 000 000 kr mindre än vad regeringen föreslagit för budgetåret 2012 eller således 4 235 000 000 kr.

 

Anslag

Anslagsförändring

1:1

Integrationsåtgärder

–131

1:2

Kommunersättningar vid flyktingmottagande

–1 070

1:3

Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare

–468

1:4

Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare

–900

1:5

Hemutrustningslån

–1 209

2:1

Diskrimineringsombudsmannen

–94

2:2

Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.

–28

3:1

Särskilda jämställdhetsåtgärder

–239

 

Summa

–4 139

Motivering

Vi skär ner kraftigt på flera områden i takt med att nyanlända asyl- och anhöriginvandrare minskar med 90 % som ett resultat av Sverigedemokraternas invandringspolitik. Vi väljer dock att inte avbryta ersättningen till kommuner i förtid utan låter redan ingångna avtal löpa till deras naturliga slut, vanligtvis 24 månader, varför den fulla effekten av besparingarna inte märks förrän mot slutet av budgetperioden. Anslagen 1:1, 1:4, 1:5, 2:1, 2:2 samt 3:1 avskaffas helt då de är utgifter som vi inte bedömer renderar en vettig avkastning åt det svenska folket.

Stockholm den 3 oktober 2011

Sven-Olof Sällström (SD)

Erik Almqvist (SD)

Thoralf Alfsson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05
Yrkanden (1)