Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Motion 2010/11:A292

av Johnny Skalin och Björn Söder (SD)
sd200

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar till utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet 2 790 936 000 kr mindre än vad regeringen föreslagit för budgetåret 2011 eller således 3 236 664 000 kr.

Motivering

Som ett första steg mot ett mer jämställt och tryggare samhälle för Sveriges kvinnor och en jämställdhetspolitik baserad på vetenskap och sunt förnuft vill vi se avveckling av det skattefinansierade stödet till genuspedagogik och annan verksamhet där staten med utgångspunkt i verklighetsfrånvända politiska teorier försöker experimentera med, eller ändra, på våra barns och ungdomars beteendemönster och könsidentitet.

Därtill vill vi ge ett utökat stöd till utsatta invandrarkvinnor genom en offensiv mot tvångsgiften samt hedersrelaterat och religiöst förtryck. Sverigedemokraterna kräver också en kraftig straffskärpning för kvinnofridskränkningar i form av människohandel, våldtäkt och kvinnomisshandel. Detta kombineras med förebyggande insatser och ökade resurser för ett värdigt omhändertagande av offren för dessa brott.

Som ett led i Sverigedemokraternas strävan efter en stärkt gemensam identitet skall också stöd till organisationer som syftar till att förstärka invandrares ursprungskulturer nekas fortsatta bidrag.

Integrationspolitiskt eftersträvar Sverigedemokraterna assimilering, vilket betyder att det i första hand är invandrarna som skall och förväntas anpassa sig till det svenska samhället, och inte tvärtom. De invandrare som väljer att flytta till Sverige skall således även förväntas vilja bli en del av samhället, varför SFI-bonus och andra liknande integrationsåtgärder blir överflödiga. Den ansvarsfullt bedrivna invandringspolitiken medför i övrigt väsentligt lägre kostnader för att hantera invandringen.

Anslagsförslag 2011 för utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet (SD)

Tusental kronor

Anslag (ramanslag)

Regeringens förslag

Avvikelse gentemot regeringens förslag

1:1

Integrationsåtgärder

127 905

–127 905

1:2

Kommunersättningar vid flyktingmottagande

4 510 283

–1 894 319

1:3

Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare

521 536

–365 075

1:4

Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare

474 700

–474 700

1:5

Hemutrustningslån

8 519

–8 519

1:6

Från EU-budgeten finansierade insatser för integration av tredjelandsmedborgare

24 000

2:1

Diskrimineringsombudsmannen

93 500

–93 500

2:2

Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.

26 918

–26 918

3:1

Särskilda jämställdhetsåtgärder

240 239

+200 000

Summa för utgiftsområdet

6 027 600

–2 790 936

Specifikation av anslag 3.1

Stöd till kvinnojourer

+100

Stöd till organisationer som motverkar hedersrelaterat våld

+50

Stöd till organisationer som motverkar våld mot kvinnor

+50

Summa

+200

Stockholm den 25 oktober 2010

Johnny Skalin (SD)

Björn Söder (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27
Yrkanden (1)