Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Motion 2017/18:3612 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD)

av Jennie Åfeldt m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn enligt förslaget i tabell 1.
  2. Riksdagen avslår förslaget till lag om ändring i socialförsäkringsbalken.

Motivering

Utgiftsområde 12 fördelar ekonomiska stöd till familjer och barn. Det handlar om såväl generella som behovsprövade bidrag samt därtill ett antal försäkringsbaserade ersättningar. För Sverigedemokraterna är familjepolitiken ett på många sätt prioriterat område, vilket återspeglas i en rad konkreta förslag och satsningar. Samtidigt kan konstateras att en stor del av de bidrag som fördelas inom detta område går till personer som inte är svenska medborgare. En viktig princip för Sverigedemokraterna är att den svenska välfärden i första hand riktar sig till svenska medborgare, med möjlighet för icke-medborgare att arbeta sig in i systemen. Utlänningar som inte byggt upp en egen SGI-grund omfattas däremot inte av de flesta bidrag och stöd. Dessutom kan konstateras att gruppen nyanlända asyl- och anhöriginvandrare, vilka i hög grad omfattas av denna förändring, är kraftigt överrepresenterad vad gäller mottagande av de stöd som faller inom utgiftsområdet. Detta möjliggör minskade anslag på bred front, trots stora satsningar på exempelvis höjt tak i föräldraförsäkringen och breddat vårdbidrag.

Anslagsförändringar

1:1 Barnbidrag

Anslaget minskas i jämförelse med regeringens förslag då Sverigedemokraterna motsätter sig regeringens höjning av barnbidraget och flerbarnstillägget. Sverigedemokraterna menar att generella höjningar av bidrag till barnfamiljer är en felaktig prioritering. Många av de familjer som omfattas har det förhållandevis gott ställt och är inte i behov av ökade bidrag.

1:2 Föräldraförsäkring

Anslaget minskar med ungefär en halv procent av regeringens förslag. Sverigedemokraterna höjer förvisso taket i föräldraförsäkringen, men som framgår av inledningen kompenseras detta, med råge, av det faktum att färre personer omfattas.

1:3 Underhållsstöd

Anslaget minskar något till följd av att färre personer omfattas vilket ger ett negativt nettobehov trots att Sverigedemokraterna välkomnar den höjda nivån på underhållsstöd för barn som är 15 år eller äldre.

1:5 Barnpension och efterlevandestöd

Anslaget minskar till följd av att nyanlända minderåriga inte längre berättigas till efterlevandestöd. Sverigedemokraterna går således längre än regeringen som endast vill begränsa systemet något men fortfarande möjliggör för nyanlända minderåriga att ta del av ett efterlevandestöd.

1:6 Vårdbidrag för funktionshindrade barn

Anslaget minskar något till följd av en nettoeffekt vilken innebär minskade behov. Å ena sidan gör Sverigedemokraterna om systemet med merkostnadsvårdbidrag så att även de merkostnader som endast beror på behov av hjälpmedel, inte vård, ersätts från samma, lägre nivå som idag gäller för merkostnader i form av både hjälpmedel och vård. Samtidigt beräknas vårdkostnader för nyanlända barn och ungdomar, såväl asylsökande som med beviljade uppehållstillstånd minska, till följd av att färre beräknas stanna i landet. Vårdbehov för de som stannar bör dessutom finansieras via andra system än det generella vårdbidraget, vilket i likhet med övriga stöd bör förbehållas svenska medborgare samt de som arbetat sig in i välfärdssystemen.

1:7 Pensionsrätt för barnår

Anslaget minskar då Sverigedemokraternas politik leder till att färre omfattas av pensionsrätten för barnår.

1:8 Bostadsbidrag

Anslaget höjs då Sverigedemokraterna väljer att höja bostadsbidraget till barnfamiljer, i stället för det generella barnbidraget. Då bostadsbidraget är behovsprövat träffar förstärkningen just de familjer som har allra störst behov av stöd och är mest ekonomiskt utsatta.


Tabell 1 Anslagsförslag 2018 för utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (SD)

1:1

Barnbidrag

31 607 039

3 968 296

1:2

Föräldraförsäkring

42 958 598

186 000

1:3

Underhållsstöd

2 861 850

22 000

1:4

Adoptionsbidrag

23 284

1:5

Barnpension och efterlevandestöd

977 800

10 000

1:6

Vårdbidrag för funktionshindrade barn

4 264 510

8 000

1:7

Pensionsrätt för barnår

7 366 900

63 000

1:8

Bostadsbidrag

4 526 437

+1 036 609

Summa

94 586 418

3 220 687

Jennie Åfeldt (SD)

Paula Bieler (SD)

Heidi Karlsson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (2)