Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Motion 2010/11:Sf373 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD)

av Johnny Skalin och Björn Söder (SD)
sd189

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar till utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 887 900 000 kr utöver vad regeringen föreslagit för budgetåret 2011 eller således 73 980 255 000 kr.

Motivering

Sverigedemokraterna vill gradvis höja nivån på föräldrapenningen upp till 90 procent samt avskaffa all tvångsreglering rörande vem av föräldrarna som ska vara hemma med barnet. Vi vill även införa en kostnadsfri rådgivning (se utgiftsområde 25) för familjer och vi anser att de föräldrar som helst vill ordna omsorgen om sina barn på egen hand ska ha möjlighet till det. Därför måste också den nuvarande nivån på vårdnadsbidraget höjas när utrymmet så tillåter.

Vi höjer även bostadsbidraget för ensamstående föräldrar. Utöver detta höjer vi barntillägget (se utgiftsområde 15) för studerande, vi höjer taket på den tillfälliga föräldraförsäkringen och havandeskapspenningen och vi väljer även att höja det eftersatta underhållsstödet med 125 kr/mån. Genom minskad invandring minskar barnbidragskostnaderna.

Anslagsförslag 2011 för utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn (SD)

Tusental kronor

Anslag (ramanslag)

Regeringens förslag

Avvikelse gentemot regeringens förslag

1:1

Allmänna barnbidrag

24 398 000

–72 100

1:2

Föräldraförsäkring

33 992 171

+450 000

1:3

Underhållsstöd

2 059 000

+310 000

1:4

Bidrag till kostnader för internationella adoptioner

35 784

1:5

Barnpension och efterlevandestöd till barn

921 000

1:6

Vårdbidrag för funktionshindrade barn

2 801 400

1:7

Pensionsrätt för barnår

5 345 000

1:8

Bostadsbidrag

3 540 000

+200 000

Summa för utgiftsområdet

73 092 355

+887 900

Specifikation av anslag 1.2

Gradvis höjning till 90 % av SGI

+500

Indragen jämställdhetsbonus

–150

Höjt tak tillfällig föräldraförsäkring och havandeskapspenning – gradvis höjning

+100

Summa

+450

Stockholm den 25 oktober 2010

Johnny Skalin (SD)

Björn Söder (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27
Yrkanden (1)