Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Motion 2017/18:3609 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD)

av Jennie Åfeldt m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom enligt förslaget i tabell 1.

Motivering

Utgiftsområde 11 finansierar Pensionsmyndighetens förvaltning såväl som särskilda tillägg och stöd riktade till pensionärer. För Sverigedemokraterna är det centralt att våra äldre erbjuds goda ekonomiska villkor efter ett långt, arbetsverksamt liv i Sverige. Samtidigt kan vi konstatera att fler och fler svenska pensionärer – efter att ha betalat skatt i hela sina liv – i många fall inte har råd med grundläggande saker som mediciner eller tandläkarbesök. Därför föreslås ett antal större reformer för att stärka pensionärernas finansiella situation.

En större satsning, som inte ligger under detta utgiftsområde, är jämställandet av skatt på pension med skatt på lön – den så kallade pensionärsskatten avskaffas i sin helhet från den första januari 2018. Inom utgiftsområdet återfinns däremot anslagen för garantipension och bostadstillägg. Sverigedemokraterna höjer garantipensionen med tio procent, motsvarande omkring 1 000 kr per månad, från den 1 januari 2018. Dessutom gör vi motsvarande höjning även avseende bostadstillägget.

Anslagsförändringar

1:1 Garantipension till ålderspension

Anslaget höjs i enlighet med Sverigedemokraternas förslag om ökad nivå på garantipensionen med tio procent. Utöver att varje enskild utbetalning ökar innebär förslaget också att fler personer berättigas till garantipension.

1:3 Bostadstillägg till pensionärer

Anslaget höjs i enlighet med Sverigedemokraternas förslag om ett höjt bostadstillägg.

1:4 Äldreförsörjningsstöd

Äldreförsörjningsstödet är en garanti för en lägsta ekonomisk standard och lämnas till pensionärer som inte har en hel garantipension. Huvudsakligen handlar det om personer som anlänt till Sverige sent i livet. Regeringen föreslår ett utökat anslag, bland annat för att finansiera äldreförsörjningsstöd till personer som de senaste åren ansökt om asyl i Sverige. Sverigedemokraternas mening är att svenska välfärdssystem i första hand ska gå till svenska medborgare och förespråkar andra lösningar för utlänningar.

Tabell 1 Anslagsförslag 2018 för utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (SD)

1:1

Garantipension till ålderspension

13 080 300

+3 900 000

1:2

Efterlevandepensioner till vuxna

10 869 800

1:3

Bostadstillägg till pensionärer

9 026 600

+280 000

1:4

Äldreförsörjningsstöd

1 103 200

35 000

2:1

Pensionsmyndigheten

555 769

Summa

34 635 669

+4 145 000

Jennie Åfeldt (SD)

Paula Bieler (SD)

Heidi Karlsson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)