Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Motion 2017/18:3611 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD)

av Jennie Åfeldt m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning enligt förslaget i tabell 1.

Motivering

Utgiftsområde 10 hanterar ersättningar vid sjukdom och funktionsnedsättning samt administrationen av dessa. Det är ett angeläget område som ger ekonomisk trygghet även då den egna arbetsförmågan försämras. Välfungerande system möjliggör dessutom för återinträde på arbetsmarknaden, eller i vissa fall ett första inträde.

Den enskilt största förändringen gentemot regeringens budgetförslag följer av ett reformerat sjuklöneansvar. I syfte att göra det både billigare och enklare att anställa förändras regelverket så att mikro- och småföretagens börda lindras avsevärt. För att undvika tröskeleffekter konstruerar Sverigedemokraterna denna reform så att varje företag får göra avdrag för sina sjuklönekostnader upp till 29 089 kronor per år. Ett mikroföretag slipper således helt betala sjuklönekostnader. Även större företag med personal som är mindre benägen än genomsnittet att sjukskriva sig kan undslippa sjuklönekostnader helt. Denna reform förbättrar dessutom möjligheterna för personer med svag hälsa eller diger sjukdomshistoria att ta sig in på arbetsmarknaden, eftersom ordningen innebär en lägre risk för små och ekonomiskt sårbara företag att anställa dem.

Anslagsförändringar

1:1 Sjukpenning och rehabilitering

Anslaget förstärks för att finansiera Sverigedemokraternas förslag om inrättandet av en sorgpeng. Förslaget innebär att varje förälder erhåller en lagstadgad rätt att vid händelse av att ett barn i åldern upp till och med 17 år avlider, automatiskt får vara ledig i en månad (22 dagar) med ersättning på sjukpenningnivå. Detta skulle inte påverka nuvarande systems uppbyggnad, utan erhållas i enlighet med nuvarande former för tillfällig föräldrapenning.

1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen

Anslaget minskar med totalt 10 miljoner. 1,5 av dessa härrör från delfinansieringen av den nya myndigheten för arbetsmiljö. Sverigedemokraterna finansierar myndigheten helt, med extra tillägg, inom utgiftsområde 14. Vidare minskas stödet till samordningsförbund något. Stödet förstärktes 2016 i syfte att möjliggöra för fler samordningsförbund, idag finns något färre än vad som fanns då, samtidigt som de täcker upp fler kommuner. Effektiviseringar av stödet bedöms således vara möjliga.

2:1 Försäkringskassan

Anslaget minskar för att hållas kvar på 2017 års nivå. Försäkringskassans ökade kostnader beror på administrativa omläggningar. Bland annat har myndigheten ålagts att hantera handläggningen av etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare, en ersättning som Sverigedemokraterna i stället drar in. Andra exempel är höjt barnbidrag och underhållsstöd, förändringar som enligt Sverigedemokraternas bedömning inte motiverar kraftigt ökade administrativa kostnader. Samtidigt som en del reformer förvisso beräknas leda till nya administrativa rutiner och en initialt ökad arbetsbelastning är det dessutom Sverigedemokraternas bedömning att antalet ärenden under årets gång kommer att minska till följd av skärpta regelverk, inte minst då partiet föreslår stora omläggningar avseende tillgången till de allmänna välfärdssystemen för icke-medborgare.

Anslaget minskar något till följd av effektiviseringar inom administrationen. Bland annat överförs eventuella kostnader som härrör från myndigheters faktureringsrutiner till ansvariga myndigheter.

3:1 Sjuklön för småföretagare

Anslaget, som införs i och med ett antagande av Sverigedemokraternas budgetförslag, syftar till att täcka upp det sjuklöneansvar som fråntas småföretagare.


Tabell 1 Anslagsförslag för Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättningar

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (SD)

1:1

Sjukpenning och rehabilitering m.m.

38 810 429

+205 000

1:2

Aktivitets- och sjukersättningar m.m.

46 909 313

1:3

Handikappersättning

1 384 000

1:4

Arbetsskadeersättningar m.m.

2 876 000

1:5

Ersättning inom det statliga personskadeskyddet

33 068

1:6

Bidrag för sjukskrivningsprocessen

2 901 000

10 000

1:7

Ersättning för höga sjuklönekostnader

901 000

2:1

Försäkringskassan

8 732 772

221

2:2

Inspektionen för socialförsäkringen

67 647

Nya anslag

3:1

Sjuklön för små företag

+2 800 000

Summa

102 615 229

+2774 000

Jennie Åfeldt (SD)

Paula Bieler (SD)

Heidi Karlsson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)