Utbyggnaden av E 4 Enånger - Hudiksvall

Motion 2003/04:T262 av Ragnwi Marcelind (kd)

av Ragnwi Marcelind (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utbyggnad av fyrfältsväg Enånger–Hudiksvall förs in i den nationella vägplanen med byggstart år 2005 enligt tidigare utfästelser.

Motivering

Vägverket fick regeringens uppdrag att ta fram en nationell plan för vägtransportsystemet för åren 2004–2015. Den projektgrupp i Vägverket som fick uppdraget att ta fram planen har nu gjort en samlad bedömning av förutsättningar och inriktning för arbetet. Detta redovisas i dokumentet Förslag till inriktning av Vägverkets fortsatta arbete med nationell plan för vägtransportsystemet 2004 –2015.

I förslaget till nationell vägplan anges att E 4 Enånger–Hudiksvall byggs först 2008–2015, vilket kan jämföras med byggstart 2002 i gällande plan. Detta kan inte tolkas på annat sätt än att det är en nedklassning av E 4 genom södra Norrland. Målstandarden för E 4 mellan Gävle och Sundsvall är fyrfältsväg enligt riksdagsbeslut. Den enda del som är byggd till denna standard är de drygt två milen mellan Söderhamn och Enånger. Sträckan har varit föremål för utredningar sedan början av 60-talet. Enligt gällande plan skulle byggstart ha skett år 2002 och vara färdigbyggd när den nya planen börjar gälla. På grund av det statsfinansiella läget kom besked om senareläggning med två år. Därefter ska besked komma om byggstart 2005. Vägverkets förslag är nu en senareläggning med minst sex år, kanske mer.

Objektet är det högst prioriterade vägprojektet inom länet. Den nya sträckningen är klarlagd genom vägutredning från maj 2001. Vägutredningen är för närvarande föremål för regeringens tillåtlighetsprövning enligt miljöbalken.

I samband med att förre näringsministern Anders Sundström överlämnade Söderhamnspaketet gav han ett löfte om att hela sträckan upp till Hudiksvall skulle byggas. Ett löfte som nu ser ut att brytas igen.

Politiker, enskilda och näringsliv har vid ett flertal uppvaktningar av regeringen erhållit budskapet att en igångsättning av objektet är önskvärt och bör vara möjligt 2004/05 efter regeringens prövning enligt miljöbalken. Det är av största vikt att objektet E 4 Enånger–Hudiksvall ingår i den nationella planen för vägtransportsystemet med byggstart 2004/05.

E 4 kan beskrivas som ryggraden i det förgrenade nätverk av vägar som täcker landet. I sin nord–sydliga riktning är den avgörande för utvecklingsmöjligheterna för stora delar av Norrland, norra Norge och norra Finland och kommer att få en förstärkt roll i ett allt mer integrerat Europa. Den är även viktig ur regional och lokal synvinkel. Regionen, och i synnerhet kustkommunerna Söderhamn och Hudiksvall, har en hög arbetslöshet, bland de högsta i riket.

Näringslivet är mycket oroat och bekymrat över de förslag till infrastrukturinvesteringar som försenar utbyggnad av E 4. För det första, och viktigast, är att det är alltför sent. För det andra sker en omprövning om cirka fem år, d.v.s. före en eventuell byggstart av den aktuella sträckan. Detta kan leda till ytterligare förseningar.

Nuvarande E 4 går genom tätorterna Enånger, Njutånger och Iggesund. Detta medför nedsatt framkomlighet samt trafiksäkerhetsproblem för trafikanterna. E 4 på sträckan Enånger–Hudiksvall har en mycket hög skadekvot per år och vägkilometer. Under perioden 1992 till 1996 dödades elva personer och skadades 102 personer, varav 26 svårt, på denna vägsträcka. Skadekvoten ligger därmed bland de 10–15 högsta i landet.

På sträckorna mellan tätorterna har vägen en mycket låg plan- och profilstandard, vilket ger långa sträckor med mycket begränsad sikt och därmed ett fåtal omkörningsmöjligheter. Eftersom vägen trafikeras av många tunga fordon uppstår ofta långa köer. Vägtrafiken med dess stora inslag av tung trafik, medför säkerhets- och miljöproblem för de boende. Många fastigheter har bullernivåer över 65 dBA. Vägen utgör också en kraftig barriär i tätorterna. Ett annat problem är att det saknas alternativa vägar för E 4-trafikanterna. Om E 4 skulle spärras av på grund av en olycka tvingas trafikanterna till mycket långa omvägar.

Utbyggnaden av E 4 Enånger–Hudiksvall måste påbörjas senast 2005! Därom råder konsensus bland länets riksdagsledamöter, lokala politiker och näringslivet i Gävleborg, handelskamrarna i Gävle och Sundsvall. Hos alla har utbyggnaden av E 4 Enånger–Hudiksvall den allra högsta prioriteten. En mycket stor andel av befolkningen utefter den berörda vägsträckningen har samma uppfattning. Det är sällan man sett en så stor enighet i en fråga som denna. Norrlandskustens värsta flaskhals måste prioriteras.

Stockholm den 29 september 2003

Ragnwi Marcelind (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15
Yrkanden (1)