Utbyggnad av motorvägen mellan Enköping och Sagån

Motion 2003/04:T485 av Mats Berglind och Margareta Israelsson (s)

av Mats Berglind och Margareta Israelsson (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att lånefinansiera utbyggnaden av motorvägen mellan Enköping och Sagån.

Motivering

E 18 är utbyggd till motorväg mellan Stockholm och Enköping. Mellan Sagån och Västerås är standarden motortrafikled.

För delen Enköping–Sagån planeras en utbyggnad till motorväg. Ett arbetsplanearbete är färdigt. Objektet har en god samhällsekonomisk lönsamhet – trafikvolymer på över 12 000 fordon per dygn. Sträckan är mycket olycksdrabbad.

I förslaget till nationell vägtransportplan finns nu vägobjektet inlagt med byggstart under perioden 2005–2007. Men då det har varit problem med finansieringen så har byggstarten skjutits på framtiden. Det är olyckligt av tra­fik­säkerhetsskäl och framkom­lig­hetsskäl.

Sträckan (15 km lång) är i dag en flaskhals i förbindelserna från Stock­holm och västerut i Mälardalen, ett förhållande som förstärkts när utbyggnaden av E 18 Örebro–Arboga nu är klar.

Det är därför angeläget att motorvägsbygget mellan Enköping och Sagån tidigareläggs och att det lånefinansieras.

Stockholm den 2 oktober 2003

Mats Berglind (s)

Margareta Israelsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15
Yrkanden (1)