Utbyggnad av E 6 mellan Vellinge och Trelleborg

Motion 2003/04:T209 av Carl-Axel Johansson (m)

av Carl-Axel Johansson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utbyggnad av E 6 mellan Vellinge och Trelleborg.

Motivering

Statistik från Vägverket visar att fordonstrafiken på motorvägarna genom Skåne har ökat med 31 procent mellan Malmö och Lund, med 40 procent mellan Malmö och Helsingborg på E 6 och utanför Helsingborg med 50 procent. Samtidigt har den tunga trafiken nära nog fördubblats. En del av förklaringen ligger i ökande trafikflöden över Öresundsbron från västra Europa, men ökningen av transporter sker också via färjeförbindelser från Tyskland till Trelleborg.

Med EU:s kommande utvidgning med länder från Centraleuropa kommer också transportflödet att öka än mer till och från Skåne. Totalt räknar man med en ökning av godsflödet inom unionen på 50–70 procent fram till år 2015. Detta kommer också att innebära ökade godstransporter till och från Skandinavien via bl.a. Trelleborg.

Därför är det mycket angeläget att E 6 byggs ut till motorvägsstandard i sin resterande del mellan Vellinge och Trelleborg enligt den plan som är fastlagd. Ytterligare dröjsmål är inte acceptabelt, vare sig från trafiksäkerhetssynpunkt eller från miljösynpunkt.

Stockholm den 19 september 2003

Carl-Axel Johansson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15
Yrkanden (1)