Utbyggnad av E 22

Motion 2000/01:T375 av Karin Olsson m.fl. (s)

av Karin Olsson m.fl. (s)
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om väg E 22.
Motivering
Nya tider kräver nya perspektiv. Den framtida utvecklingen i
Öresundsregionen, Baltikum och östra Europa skapar nya
flöden av trafik och handel runt Östersjön. Sydöstra Sverige
och E22:an har  en nyckelroll i detta sammanhang. För att  ta
till vara den tillväxtpotential som finns i Östersjöområdet
och inte minst i Blekinge måste standarden på väg E22 höjas
nu.
Samarbete och samsyn
Regioner och kommuner längs E22 (region Skåne,
Länsstyrelsen och Kommunförbundet i Blekinge,
Regionförbundet i Kalmar län och ÖstSam, Östergötlands
län) har tillsammans med Sydsvenska Industri- och
Handelskammaren och Östsvenska Handelskammaren bildat
ett partnerskap för E22. Syftet är att åstadkomma
upprustning av E22 betydligt tidigare än nuvarande planer
medger.
Det råder enighet om att E22, som sträcker sig från Trelleborg/Malmö i
söder, vidare genom Skåne, Blekinge, Kalmar län och norr ut till Norrköping,
skall byggas ut till en högklassig väg med lägst 110 km/h-standard. På
sträckan Malmö-Kalmar finns en enighet om att standarden måste vara
fyrfältsväg/motorväg.
Finansieringen
I de nu gällande planerna finns betydande belopp upptagna
för en ombyggnad av E22:an, vilket skulle ha inneburit att
ett antal delsträckor byggts om under den kommande 5-10-
årsperioden. Med de senareläggningar som nu sker och har
skett kommer standarden på vägen under överskådlig tid att
vara mycket bristfällig och därmed hämma den positiva
regionala utveckling som nu sker inte minst i Blekinge.
Detta vore till nackdel för regionen. Nya finansieringsgrepp
krävs därför av staten för att möjliggöra en tidigareläggning
av utbyggnaden av väg E22.
I enlighet med det förslag som förts fram av partnerskapet yrkar vi på att
E22 på delen Hurva-Söderåkra tas med bland de projekt som ska finansieras
genom PPP-modellen. Med en sådan modell skulle det vara möjligt att denna
del av E22 är utbyggd inom 10 år.
Beslutsunderlag
Under den senaste tiden har vi uppmärksammat att det
underlag i form av sysselsättningsprognoser,
trafikflödesberäkningar med mera som bland annat tas fram
av SIKA bygger på felaktiga förutsättningar. I Blekinge
förutsätts till exempel en befolkningstillväxt fram till 2010
som långt understiger den redan idag uppnådda
sysselsättningen. SIKA tycks inte ha uppmärksammat den
regionala förändring som sker och skett i Blekinge. Vi
hemställer att regeringen ger SIKA med mera i uppdrag att
se över det underlagsmaterial som ska ligga till grund för
kommande trafikpolitiska  beslut och prioriteringar.

Stockholm den 4 oktober 2000
Karin Olsson (s)
Håkan Juholt (s)
Viola Furubjelke (s)
Morgan Johansson (s)
Christer Skoog (s)
Jan Björkman (s)
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-10-05 Granskning: 2000-10-11 Hänvisning: 2000-10-11 Bordläggning: 2000-10-11
Yrkanden (2)