Utbyggnad av E 20 till motorväg

Motion 2003/04:T370 av Holger Gustafsson (kd) och Birgitta Carlsson (c)

av Holger Gustafsson (kd) och Birgitta Carlsson (c)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ekonomisk tillväxt, trafiksäkerhet, miljö och hållbar arbets­marknad är de viktigaste prioriteringsgrunderna vid beslut om tidsplanen för ut- och ombyggnaden av E 20.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ut- och ombyggnaden av E 20 skall ges högsta prioritet och tidigareläggas med start år 2004.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ett delprivat finansieringsalternativ (PPP), som årets regeringsdeklaration gav klartecken för, får användas för utbyggnad av E 20.

Allmänt

I en alltmer global miljö är en väl fungerande och långsiktigt hållbar infrastruktur en förutsättning för det svenska näringslivets fortsatta internationella konkurrenskraft. Goda transportmöjligheter är av särskild betydelse för Sverige, då vi både har stora avstånd internt och ett perifert läge till Europas centrum. Planeringen, utbyggnaden och anpassningen av infrastrukturen bör p.g.a. detta främst ske utifrån en flödesstrategi där tyngdpunkten ligger på att utveckla de för nationen mest betydelsefulla transportstråken.

Det finns i alla länder vägar som är av större nationell betydelse än andra, så även i Sverige. Enligt SIKA:s, Statens institut för kommunikationsanalys, rapport Stråkanalyser för godstransporter finns det fyra svenska vägar som sett till nationens godsflöden är av extra stor betydelse inför framtiden och bör alla således bli anpassade för rådande omständigheter och behov. E 20 är en av dessa.

Enligt Vägverkets Planeringsinriktning för nationell plan för vägtransportsystem 2004–2015 bedöms lastbilstransporterna öka mest i Västsverige under de närmaste tio åren. I riket tredubblades godstrafiken med lastbil mellan 1970 och 1998. Under samma period minskade järnvägstransporterna med dryga 15 procent. Fram till 2010 beräknar Vägverket att lastbilstrafiken kommer att öka med ca 37 procent och den vanliga biltrafiken med ca 20 procent i riket, men betydligt mer i Västsverige.

Olycksstatistik

E 20 tillhör de mest olycksdrabbade Europavägarna i hela Sverige. Mellan Floda och Örebro länsgräns inträffade under åren 1994–1998 totalt 923 olyckor vilket motsvarar fem olyckor per km. En motorvägs- eller fyrfältsstandard skulle, enligt Vägverket, reducera antalet dödade och skadade med 350 personer på fem år. Denna allvarliga olycksbild beror främst på ett stort inslag av tung trafik och långsamgående fordon kombinerat med många plankorsningar och väganslutningar. Dessutom påverkar självklart vägens dåliga profil med många svackor olycksstatistiken.

Miljö

Ur ett miljöperspektiv medför en ombyggnad positiva följder: en modernt utbyggd väg som är mindre kuperad bidrar till jämnare trafik. Ny sträckning medför en kortare väg. Jämnare hastighet, utan upprepade inbromsningar och accelerationer eller inbromsningar, på en motor- eller fyrfältsväg innebär mindre avgasutsläpp. Dessutom transporteras mycket farligt gods på E 20 vilket är ett starkt skäl för en snabb utbyggnad.

Tillväxt

E 20 är, enligt bland annat Vägverket, Sveriges viktigaste vägförbindelse för godstransporter mellan västkusten och Bergslagen/Mälardalen/Stockholms­området. Dessutom fungerar E 20 som förbindelseled för transittrafik mellan Finland och Danmark och vidare till europeiska kontinenten via Nordens enda transoceana hamn – Göteborgs hamn. Göteborgs hamn står för närmare 20 % av Sveriges totala hanterade godsflöde över hamn.

Näringslivet är mycket beroende av E 20 för sin utveckling och konkurrenskraft där bland annat trafiksäkra och pålitliga transporter har stor betydelse. Volvo som har verksamhet i ett stort antal orter längs E 20 har uttryckt konkurrensmässiga skäl för en snabb utbyggnad av E 20. Volvo sysselsätter sammanlagt 30 000 personer i fabriker som är beroende av E 20. Med Volvo som sysselsättningsgenerator ger det 150 000 personer som är beroende av att Volvos verksamheter finns kvar i Sverige och inte flyttar till länder där kraven på infrastrukturen tillgodoses bättre. Volvos transporter på E 20 uppgår till ca 500 000 ton/år. Enbart motorfabriken i Skövde alstrar ca 200 transporter per dag. Kring E 20 finns många andra företag som är stora nyttjare av E 20, exempelvis Electrolux, Asko, Cylinda, Dafgårds, Arla, Kinnarps, Autoliv m.fl.

Tunga utredningar och fakta

  • SIKA:s (Statens institut för kommunikationsanalys) rapport Stråkanalyser för godstransporter där man pekar på fyra svenska vägar som sett till nationens godsflöden är av extra stor betydelse inför framtiden och bör alla så­ledes bli anpassade efter rådande omständigheter och behov. E 20 är en av dessa.

  • Godstransportdelegationens syn på svensk infrastruktur (N2001/3644/IR) där man pekar ut E 20 som ett av de tre viktigaste godsstråken för Sverige. Att nonchalera detta arbete vore ytterst märkligt då dess syfte och uppdrag i så fall skulle ifrågasättas.

  • Professor Folke Snickars, KTH, rapport Ett strategiskt stråk för Sverige där han redovisar flera argument för att E 20 skall ses som ett sammanhängande trafikstråk med hög prioritet. Rapporten bygger på följande faktorer: regionförstoring, trafikkoncentration och trafiksäkerhet, fjärrförbindelse, sam­spel med annan infrastruktur, barriäreffekter och ekonomisk utvecklingspotential

  • De stora företagens syn på E 20 som inte alls uppfyller deras krav rörande leveransprecision och säkerhet. En utebliven satsning skulle utan tvekan innebära en systematisk utflyttning av de mest betydande företagen till länder som bättre kan tillgodose deras krav på infrastruktur.

  • E 20 är en internationellt mycket viktig pulsåder som förbinder Östeuropa med Västeuropa, där vår enda transoceana hamn, Göteborgs hamn, är navet.

Stockholm den 3 oktober 2003

Holger Gustafsson (kd)

Birgitta Carlsson (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15
Yrkanden (3)