Utbildning för att undervisa i sex och samlevnad

Motion 2009/10:Ub237 av Annika Qarlsson (c)

av Annika Qarlsson (c)
c431

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om obligatorisk lärarutbildning i sex och samlevnad.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att ge Skolverket i uppdrag att regelbundet granska och utvärdera sex- och samlevnadsundervisningen.

Motivering

Om man gör som man alltid har gjort blir resultatet som det alltid blivit. Med den vetskapen är det lätt att förstå att om man ska bryta normer och värderingar, som bygger på århundraden av görande, så måste det till kunskap, ett medvetet förhållningssätt och återkommande utvärderingar. Sex och samlevnad i skolan minns många som en pinsam lektion men oerhört intressant. Trots rodnande lärare och fniss i klassrummet uteblev ingen frivilligt. I över 50 år har sex och samlevnad varit obligatoriskt i den svenska skolan. Tyvärr visar undervisningen på stora brister och stora skillnader mellan skolor. För att förbättra kvalitén måste de som ska lära ut själva få utbildning. Idag är det bara ca 6 % av lärarstudenterna som får det trots att ämnet ska vara ämnesövergripande.

Det finns undersökningar som visar att trakasserier och kränkningar är vanligt i skolan. Mycket skulle kunna motverkas med bättre kunskap om sexualitet, genus och hbt-frågor. För ofta är kränkningar kopplade till just de frågorna och till de outtalade förväntningar som finns på både killar och tjejer om hur de ska vara. I det spelar synen på sexualitet och de begränsningar som de outtalade förväntningarna sätter upp en stor roll. Med en kvalitetshöjning av sex- och samlevnadsundervisningen skulle vi också få ett effektivare arbete för att motverka ökningen av sexuellt överförbara sjukdomar som kan få livslånga konsekvenser.

Att undervisa och leda diskussioner som rör det mest privata men samtidigt är grundläggande för alla mellanmänskliga relationer kräver utbildning. Sex- och samlevnadsundervisning är ett kunskapsområde med specifika förutsättningar, precis som andra ämnen i skolan. För att skolan ska kunna leva upp till läroplanen och för att alla elever ska få en kvalitativ sex- och samlevnadsundervisning måste ämnet bli obligatoriskt på lärarutbildningen. Lärarna har rätt att känna sig trygga i sin pedagogiska uppgift och eleverna har rätt att känna sig trygga med att de har kompetenta lärare i ämnet. När nu en ny lärarutbildning ska utformas bör därför sex och samlevnad och genusfrågor införas som ett obligatoriskt inslag i lärarutbildningen. Ämnet ska i enlighet med Skolverkets förslag också omfatta ett normkritiskt tänkande.

Att införa obligatorisk utbildning i sex och samlevnad är viktig både för att höja kompetensen och kvalitén och för att visa på vikten av en professionalisering av ämnet. Därmed påverkar det också prioriteringen ute på skolorna. Att använda andra professionella yrkeskategorier, t.ex. auktoriserade sexologer, i undervisningen är ett sätt att omgående kunna höja kvalitén. Detta vill riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 29 september 2009

Annika Qarlsson (c)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-09-30
Yrkanden (2)