Upprustning av E14

Motion 2013/14:T304 av Susanne Eberstein och Marie Nordén (S)

av Susanne Eberstein och Marie Nordén (S)
S4026

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för en upprustning av E14.

Motivering

Vägarna spelar en strategisk roll för näringslivets konkurrenskraft och den regionala utvecklingen. Det är viktigt att det nationella vägnätet håller en god standard, särskilt med tanke på landets samlade exportinkomster och från trafiksäkerhetssynpunkt.

E14, som sträcker sig genom Jämtland och Västernorrland, är en del av mittnordiska korridoren från Finland, genom Sverige och över till Atlantkusten i Norge. Trafikverket har i sin trängselutredning pekat ut sträckan som en flaskhals för effektiva transporter, då vägen bitvis håller en helt oacceptabel standard. Trafikverket menar att E14 är utan konkurrens den väg som har störst betydelse för korridoren i Norge och Sverige. Vägavsnittet mellan Brunflo/Lockne och Pilgrimstad har för låg standard och behöver byggas om. Detta visar sig inte minst i en förfärande olycksstatistik och i att restiderna ökar på grund av att hastigheten sänkts av trafiksäkerhetsskäl. Det innebär att det avståndshandikapp som näringslivet i regionen redan har ytterligare förvärras.

Behovet av att rusta upp E14 har funnits länge, och den fanns tidigare med i investeringsplanen men lyftes ut tillsammans med andra projekt i samband med Trollhättepaketet.

Det är nödvändigt att de mest trafikerade och mest trafikfarliga sträckorna på E14 rustas upp snarast.

Stockholm den 23 september 2013

Susanne Eberstein (S)

Marie Nordén (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03
Yrkanden (1)