Undervisning baserad på forskning och mänskliga rättigheter

Motion 2016/17:1043 av Sanne Lennström m.fl. (S)

av Sanne Lennström m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att all undervisning i svenska skolan utgår från läroplanen, kursplanerna och är icke-konfessionell och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Skolan är, och ska vara, en viktig mötesplats för barn från olika sociala miljöer, trosuppfattningar och kulturer. Friskolorna kan idag erbjuda alternativa pedagogiska inriktningar som också kan komma hela skolväsendet till del så småningom. Men det finns också ett flertal problem med de religiösa friskolorna som måste uppmärksammas politiskt och diskuteras.

Skolan har ett uppdrag att dels lära ut kunskap och dels skapa en demokratisk fostran. Det är viktigt att en skola, oavsett om det är en friskola eller inte, aldrig kompromissar med dessa två uppdrag. Evolutionslära ska vara huvudinriktningen i naturkunskapsundervisningen då det via forskning är väl underbyggt att denna teori stämmer gällande människans uppkomst.

På samma sätt är demokrati och mänskliga rättigheter något som bör genomlysa samtlig undervisning utan någon form av kompromisser.

Undervisning som är forskningsbaserad och som genomgående tar upp mänskliga rättigheter är livsviktigt i det demokratiska samhället och bör därför genomsyra såväl läroplaner som faktisk undervisning i samtliga av Sveriges skolor oavsett skolform. Detta bör ges regeringen tillkänna.

Sanne Lennström (S)

Agneta Gille (S)

Elin Lundgren (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-03 Granskad: 2016-10-04 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)