Transport av miljöfarligt gods

Motion 2003/04:T521 av Michael Hagberg och Christin Nilsson (s)

av Michael Hagberg och Christin Nilsson (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om transport av miljöfarligt gods.

Motivering

Den tunga trafiken på våra vägar ökar ständigt. En trend som funnits en längre tid, och som håller i sig, är att industrin minskar sina lager av råvaror och komponenter och i stället arbetar med tätare leveranser. Företagen har alltså färre lager från vilka markna­den försörjs med färdiga produkter.

I dag körs 42 procent av allt gods mätt i tonkilometer på lastbil. Bara i Örebro län har den tunga trafiken ökat med drygt 20 procent de senaste fem åren. Det är en utveckling som är oroväckande, inte minst av miljöskäl. Istället borde mer godstrafik styras om till järnväg. Inte minst gäller detta gods som av ett eller annat skäl anses som miljöfarligt. Här finns det problem som måste åtgärdas.

SAKAB i Kumla utanför Örebro tar emot farligt avfall från kunder i hela landet. För att underlätta för kunderna och för att effektivisera transporterna till anläggningen har företaget omlastningsstationer i Holmsund, Gävle, på Värmdö, i Jönköping och i Älmhult. Från omlastningsstationerna transporteras så avfall till behandlingsanlägg­ningen. Företaget har en uttalad önskan om att försöka minska miljöpåverkan från dessa transporter varför de också vill transportera så mycket som möjligt med järnväg.

Företrädare för företaget vittnar dock om problem i arbetet med att uppfylla detta mål. Dels får man dålig respons från transportleverantören när man försöker lösa logistiska problem vilket kan bero på okunskap, otydliga regler eller helt enkelt ointresse, dels är man missnöjd med kvaliteten när det gäller styckegodstransporter på just järnväg. Ett exempel på det sistnämnda kan vara att när leveransen kommer så står inte emballagen på samma sätt som de ställts in i vagnen. Orsakerna till detta är säkert olika. Det kan sannolikt bero på både ovarsamma växlingar och snabba inbromsningar, men det kan naturligtvis också bero på att avsändaren inte varit noggrann med att säkra lasten. Detta är naturligtvis en säkerhetsfråga. Transporterna av farligt gods genom tätorter, även de som sker med järnväg, är ett ständigt återkommande ämne för diskussion.

Regeringen beslutade i juni 2002 att inrätta en godstransportdelegation. Huvuduppdraget för delegationen är att främja samverkan mellan trafikslagen i arbetet med att uppnå ett långsiktigt hållbart transportsystem. I ett sådant håll­bart system måste godstransport via järnväg naturligtvis spela en större roll än idag. Vi vill därför att den nuvarande Godstransportdelegationen, och eventuella efterföljare till denna delegation, särskilt tittar på möjligheten att styra om mer gods, inte minst det gods som anses miljöfarligt, från lastbil till järnväg.

Stockholm den 3 oktober 2003

Michael Hagberg (s)

Christin Nilsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15
Yrkanden (1)