Trängselskatt i Göteborg

Motion 2012/13:Sk396 av Mikael Jansson och David Lång (SD)

av Mikael Jansson och David Lång (SD)
SD115

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avbryta införandet av trängselskatt i Göteborg.

Motivering

Trängselskattesystemet som håller på att införas i Göteborg har många nackdelar. Det är dyrt, systemet med kameror och administration kostar cirka 6 miljarder sammanlagt för sin drift under de planerade åren. Trängselskattesystemet är hämmande för arbetslinjen genom stora kostnader för de låg- och medelinkomstfamiljer som inte kan annat än köra bil till jobb och förskolor om de ska passa sina tider.

Tanken bakom Göteborgs förtätning är från den kommunpolitiska majoritetens sida att en stor förtätning ska ske i centrala Göteborg samtidigt som bilismen stryps ned. Detta är att ta en stor risk, Göteborgs kollektivtrafik är långt ifrån effektiv. Tilläggas kan göras att den centrala förtätningen görs på mark som är utsatt för risk vid högt vatten och klimatproblem.

Om Göteborgs kommunpolitiker tar sitt förnuft tillfånga och istället förtätar Göteborg i flera kärnor runt centrum kan trängseln idag och den större trängseln i morgon istället byggas bort. Göteborg skulle även behöva planera för en kollektivtrafik med hög medelhastighet som på allvar kan ersätta en del av bilismen.

Infrastruktur av nationell betydelse ska finansieras av staten, medfinansiering är inte effektivt konstaterar Riksrevisionen i (RiR 2011:28):

Systemet där kommuner bidrar med pengar till statliga infrastruktursatsningar, så kallad medfinansiering, är inte effektivt. Det finns en risk att man inte satsar på de projekt som är bäst för samhället som helhet och att det blir dyrare än nödvändigt.

Trängselskatten i Göteborg är heller inte en egentlig trängselskatt, eftersom det inte går att välja vägar utanför kamerorna, utan enbart en medfinansieringsskatt.

Stockholm den 5 oktober 2012

Mikael Jansson (SD)

David Lång (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05
Yrkanden (1)