Träförädling

Motion 2009/10:N486 av Per Svedberg m.fl. (s)

av Per Svedberg m.fl. (s)
s32013

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om träförädling.

Motivering

Den svenska skogsindustrin har genom historien spelat och spelar fortfarande en viktig roll i landets ekonomiska utveckling. Skogen förser oss med förnybara råvaror som omvandlas till trä, papper, bioenergi och andra viktiga produkter i basindustrin och vid många små och medelstora företag. Skogsindustrin har en speciellt stor betydelse för den svenska exportmarknaden.

Våra sju län har ett alldeles särskilt förhållande till de näringar som har sitt ursprung i skogen, eftersom det är landets skogrikaste region och kallas därför ofta för just Skogslänen. Längs kusten finns ett flertal pappers- och massafabriker, i inlandet många högproduktiva sågverk, pappersbruk och kartongfabriker.

Träförädlingens olika former har i vår region gett sysselsättning åt flera generationer människor och gör det fortfarande. Samtidigt finns det stora farhågor om framtiden för de stora industrier som rationaliserat bort många arbetstillfällen och som påverkas direkt av höga energipriser och försämrade finansiella konjunkturer.

Vi bedömer dock att det finns en stor utvecklingspotential och att skogen är en framtidsbransch, inte minst i våra län som också har ett stort behov av ett ökat antal arbetstillfällen.

Men det krävs politisk vilja och handling för att utveckla denna bransch ytterligare och satsa offensivt på fler jobb inom träförädlingen. Den socialdemokratiska regeringen införde en nationell träbyggnadsstrategi, med en kommitté som var brett tillsatt med representanter alltifrån producenter, beställare och projektörer till forskningsråd. Strategin var framgångsrik och bidrog starkt till att uppmärksamma träets klimatfördelar och jobbskapande potential.

I våra län finns flera exempel på satsningar för att utveckla träförädlingen. I Skellefteå har man satsat på omfattande byggnation i trä, bland annat de sju våningar höga flerbostadshusen i Älvsbacka strand, som blev verklighet tack vare träbyggnadsstrategin. Skellefteå har också blivit ett säte för högskoleutbildning av framtidens träingenjörer.

Vid högskolan i Gävle finns det populära programmet för design och träteknik som lockar elever från hela landet och ger dessa kunskaper som omvandlas direkt i industriell utveckling och innovationer. I Borlänge finns Europas modernaste pappersmaskin i Stora Enso Kvarnsveden. I Värmland finns det världskända skogsindustriklustret Paper Province.

Det finns en mycket omfattande kompetens och brinnande vilja i våra län att utveckla träförädlingen till den framtidsbransch den är.

Men regeringens ambitionsnivå verkar låg vad gäller utvecklingen för träförädlingen. Vi saknar välbehövliga satsningar på innovationer och nya entreprenörer inom branschen.

Sverige behöver en mycket offensivare och mer nyskapande politik för att förverkliga den fulla potential som växer i våra skogar. Vi hävdar att ett nytt branschprogram behövs inom träförädlingen för att säkra och utveckla denna.

Stockholm den 28 september 2009

Per Svedberg (s)

Ann-Kristine Johansson (s)

Anneli Särnblad (s)

Eva Sonidsson (s)

Gunnar Sandberg (s)

Helén Pettersson i Umeå (s)

Lars U Granberg (s)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06
Yrkanden (1)