Tillsynen av vattenpipstobak

Motion 2013/14:So524 av Robert Halef (KD)

av Robert Halef (KD)
KD763

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att uppdra åt regeringen att ytterligare förbättra tillsynen av försäljningen av vattenpipstobak.

Motivering

En tobaksvara är en vara som till någon del innehåller tobak och som är avsedd att rökas, tuggas, snusas eller sugas på (enligt definitionen i EU-direktiv 2001/37/EG). Hit räknas t.ex. cigaretter, cigarrer, cigariller, pip- och rulltobak, snus, tuggtobak, portionstobak, råtobak och tobak, till vattenpipa.

Hittills genomförda studier om rök från vattenpipa visar att den innehåller samma typ av skadliga ämnen och partiklar som cigarettrök och därmed kan ge samma hälsorisker. Jämfört med cigarrettrökning bildas också en större mängd rök.

Vattenpipa klassas som sagt inledningsvis som tobak enligt EU-direktiv 2001/37/EG och även som tobak i svenska tobakslagen. Den svenska tobakslagen förbjuder rökning, oavsett typ, i allmänna lokaler.

Det finns belägg från internationell forskning för att sjukdomar som är välkända följder av cigarrettrökning, till exempel lungcancer, KOL och hjärt-kärlsjukdomar, också kan orsakas av vattenpipsrökning. Det behövs dock mer forskning på området, bland annat om hur skadlig den passiva röken är och forskning om vattenpipsrökning i svenska förhållanden.

Bland ungdomar tycks kunskapsnivån vara låg om hur vattenpipsrökning påverkar hälsan. Ungdomar uppfattar röken från vattenpipa som mindre farlig än den från cigaretter och att tobak för vattenpipa skulle innehålla mindre nikotin. Vanföreställningar om att vattnet filtrerar bort farliga ämnen stämmer inte utan många ämnen och partiklar inhaleras av den som röker vattenpipa. Myterna riskerar att skapa en tillåtande attityd till rökning av vattenpipa.

En hel del ungdomar beskriver också att det är lätt att få tag på tobak till vattenpipa trots att de är under 18 år. Tobak som säljs för vattenpipa saknar dessutom ofta varningstexter. Kommunernas tillsyn över försäljningsställen behöver därför ske i större utsträckning än idag och man måste övervaka lokalerna där det röks.

Detta bör ges regeringen tillkänna.

Stockholm den 2 oktober 2013

Robert Halef (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03
Yrkanden (1)