Tillståndshantering för gruvverksamhet

Motion 2017/18:1619 av Jasenko Omanovic och Ingemar Nilsson (båda S)

av Jasenko Omanovic och Ingemar Nilsson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om beslutsprocesserna vid myndighetsbeslut vid tillståndshantering och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Tillgång till metaller och mineral är en förutsättning för det moderna samhället. Efterfrågan i världen är högre än vad som går att återvinna vilket gör att gruvbrytning är nödvändigt. I ny teknik finns dessutom metaller som tidigare inte används. Bland annat har efterfrågan på sällsynta jordartsmetaller (REE) ökat som bland annat används till bildskärmar och i vindkraftverk. Elbilar och solceller är andra exempel på miljöteknik som kräver specialmetaller.

Det finns ett antal så kallade kritiska metaller och mineraler som är viktiga för bland annat högteknologisk industri, medicinsk diagnostik, miljöteknik och energieffektivisering. EU är idag importberoende av metaller från bland annat Ryssland, Kina, Turkiet och Kazakstan. I ett förändrat geopolitiskt läge blir det än viktigare att säkerställa självförsörjningen av de råvaror som behövs i det moderna samhället.

Den svenska berggrunden innehåller flera av de kritiska råmaterialen men många utvinns inte idag. För att ett företag ska kunna börja utvinna nya mineralfyndigheter krävs en rad tillstånd där flera myndigheter är inblandade. Hela processen från sökande efter mineralfyndighet till påbörjad gruvdrift är både tidskrävande och kapitalkrävande.

Det är viktigt att det finns höga miljökrav kopplade till gruvbrytning och att det görs en noggrann prövning innan tillstånd ges. På samma sätt ska tydliga ekonomiska och affärsmässiga krav ställas på de företag som avser att bedriva gruvverksamhet i Sverige. Gruvbrytning måste ske på ett långsiktigt hållbart sätt och i samråd och balans med besöksnäring, övrigt näringsliv och lokalbefolkning.

Tillståndsprocesserna i Sverige tar dock i många fall lång tid och är oförutsägbara och otydliga med vilka underlag som krävs. Det riskerar att leda till att lönsamma och jobbskapande investeringar inte genomförs. Därför bör möjligheten att se över regelverket så att tillståndsprocessen blir mer tydlig för alla intressenter övervägas.

Jasenko Omanovic (S)

Ingemar Nilsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-03 Granskad: 2017-10-03 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)