Tågtrafiken mellan Uppsala och Stockholm

Motion 2002/03:T208 av Rigmor Stenmark (c)

av Rigmor Stenmark (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av och åtgärder för att förbättra tågtrafiken på sträckan Uppsala–Stockholm–Uppsala.

Motivering

Tågtrafiken har en mycket viktig roll att fylla i dagens transportsystem. Resande med tåg bidrar till att förbättra miljön, det minskar biltrafiken på våra redan hårt belastade vägar. Detta är ett resande som måste stimuleras och uppmuntras. Situationen idag för Uppsalapendeln är idag med all rätt hårt kritiserad av resenärerna. Tågen kommer inte och går inte i tid som man har rätt att kräva. Det finns inte tillräckligt med sittplatser och någon resegaranti finns inte.

Många bävar nu inför den kommande vintersäsongen. Av erfarenhet vet man att ett snöfall ställer till stora förseningar. Varje dag trafikeras sträckan av cirka 10 000 människor. De flesta av dessa är arbetspendlare som har tider att passa. Många ska även fortsätta sitt resande till andra platser.

I dagspressen här i Uppsala har den senaste tiden en intensiv debatt förts för att om möjligt kunna påverka den ohållbara situationen. De svar som man fått av ansvariga är att det snart ska bli bättre.Vi är flera som även i riksdagen tagit upp detta problem och även vi har blivit lovade av näringsministern att han skall följa frågan noga och arbeta för en förbättring. Men ingenting har hänt.

Nu börjar tålamodet att tryta och faran är uppenbar att biltrafiken kommer att öka om inget görs nu. Detta är inte acceptabelt i denna storstadsregion där man talar om införande av trängselavgifter för att förhindra ett större tryck på trafiken.

En helhetsöversyn måste göras och åtgärder måste vidtas för att förbättra möjligheterna till en bra pendlingstrafik på sträckan Uppsala–Stockholm–Uppsala.

Stockholm den 8 oktober 2002

Rigmor Stenmark (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-10-23 Hänvisning: 2002-10-30 Bordläggning: 2002-10-30
Yrkanden (1)