Sveriges attraktionskraft på utländska forskare och studenter

Motion 2015/16:1547 av Lars Hjälmered (M)

av Lars Hjälmered (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvärdera hur de förbättrade möjligheterna att attrahera utländska studenter, forskarstuderande och forskare och medföljande fallit ut samt att vid behov återkomma med förslag till nödvändiga förändringar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Många forskare och studenter vid framstående svenska universitet som Chalmers kommer från andra länder. Universiteten och högskolorna är internationella miljöer, vilket ger ett mervärde för både forskningar och studier. Vi behöver underlätta för att fler talangfulla personer söker sig till Sverige för att studera, forska eller arbeta.

För en person som bor i Europa finns en fri rörlighet genom medlemskapet i EU och samarbetet med EES-länder. Man kan röra sig fritt mellan länderna. Lärosäten jobbar dessutom mycket med utbyten och samarbeten som gör att svenska studenter och forskare reser ut, medan andra kommer till Sverige.

2009 infördes väsentliga lättnader och förbättringar för att människor från länder utanför Europa skulle kunna få ett arbets- och uppehållstillstånd. Det har gjort att tusentals skickliga personer kunnat komma till Sverige för att arbeta inom exempelvis it-sektorn. Viktiga tillkommande steg togs också genom ett riksdagsbeslut våren 2014. Utomeuropeiska studenter fick då tid att stanna i Sverige efter examen för att söka arbete och forskare kan nu i praktiken få ett permanent uppehållstillstånd efter disputation. Det gynnar svenska lärosäten och det gynnar svenskt näringsliv.

I beslutet i riksdagen våren 2014 ingick också att lättnader vad gäller arbets- och uppehållstillstånd ska ske för medföljande till utomeuropeiska studenter och forskare. Det är helt avgörande. Får inte den medföljande mannen eller kvinnan ett arbete eller får chans att starta ett företag är risken stor att man väljer ett annat land framför Sverige.

Det har nu gått ett drygt år efter riksdagsbeslutet. Det är därför rimligt att se över hur de nya reglerna för utomeuropeiska forskare och studenter och dess medföljande fallit ut. Det bör klargöras om de lättnader riksdagen beslutat om blivit verklighet. Om det bedöms att ytterligare förbättringar behöver göras bör regeringen återkomma till riksdagen med förslag till nödvändiga förändringar. Detta bör ges regeringen tillkänna.

Lars Hjälmered (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-05 Hänvisad: 2015-10-13
Yrkanden (1)