Svensk animalieproduktion

Motion 2013/14:MJ326 av Betty Malmberg (M)

av Betty Malmberg (M)
Förslag till riksdagsbeslut

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga möjligheterna att se över hinder och möjligheter för att få svensk animalieproduktion att öka.

Motivering

Regeringen har under ett par år drivit visionen om Sverige som matland. Det är en utmärkt strategi som skapar bättre förutsättningar för livsmedelsexport och ökad konkurrenskraft för livsmedelsföretagen, samtidigt som det främjar regional och lokal matkultur som leder till tillväxt och fler jobb. Människor som bor och verkar på landsbygden ges därmed ökad möjlighet att förverkliga sina idéer och att driva företag, inte minst inom de gröna näringarna.

Även om tanken är god så finns det ett stort problem som måste uppmärksammas mer. Det är det faktum att landets primärproduktion stadigt krymper. I Sverige har det till exempel blivit allt svårare att bedriva animalieproduktion på grund av ett högt kostnadsläge, låga produktpriser och hård konkurrens genom import från länder som ställer lägre krav än oss på miljö- och djurskyddsområdet. På vissa områden har regeringen kompenserat djurbönderna för den osunda konkurrensen men det bör övervägas huruvida det går att göra mer för att förbättra konkurrenssituationen.

Sverige har av tradition varit ett land som varit självförsörjande på jordbruksprodukter. Idag är situationen en annan. Den senaste statistiken från 2012 visar en självförsörjningsgrad på nötkött med 52 %, griskött 68 % och lamm 34 %. Trenden är dessutom tydligt neråtgående. Detta kopplat till den dåliga lönsamheten för jordbruksföretagare innebär troligtvis att utvecklingen kommer att fortsätta vara negativ.

Som synes finns här en betydande potential, i synnerhet som konsumtionen av animalieprodukter stadigt ökar. Problemet är att denna ökande marknad går de svenska producenterna förbi och därför bör vi, om visionen om Sverige som matland ska bli verklighet, se över hur vi kan arbeta för att svensk animalieproduktion ges möjligheter att växa.

En ökad animalieproduktion innebär att jobb stannar kvar på landsbygden men kan också bidra till ökad export och en växande livsmedelsindustri. På så sätt gynnas både arbetslinjen och företagsamheten. Och som ett extra plus ger det förutsättningar för en levande landsbygd med öppna landskap.

Utifrån ovan bör regeringen överväga vilka möjligheter det finns för att öka animalieproduktionen för att värna människor som bor och verkar på landsbygden.

Stockholm den 26 september 2013

Betty Malmberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-02
Yrkanden (1)