Studiemedel för studerande vid Nordiska journalisthögskolan

Motion 1991/92:Sf511 av Carl-Johan Wilson (fp) och Ivar Virgin (m)

av Carl-Johan Wilson (fp) och Ivar Virgin (m)
Nordiska Journalisthögskolan i Mullsjö -- The Nordic
College of Journalism N.C.J. -- anordnar treårig utbildning
av journalister. N.C.J. drivs i privat regi och finansierar sin
verksamhet i huvudsak genom terminsavgifter från
studerande.
N.C.J. präglas av kristna värderingar och erbjuder en
kvalificerad undervisning som torde ge en god grund för
journalistiskt och annat opinionsbildande arbete. N.C.J.
har en stark internationell inriktning. En stor del av
föreläsningarna sker på engelska.
N.C.J. har ett sensationellt rikhaltigt arkiv, som är
organiserat på ett synnerligen förtroendeingivande sätt.
Tryck från de nordiska ländernas parlament liksom
information inom en mängd andra ämnesområden hålles
aktuella dels genom prenumeration på relevanta
publikationer, dels genom en relativt omfattande och
ständigt pågående dokumentation via tidningsurklipp. En
stor mängd svenska och utländska tidningar och andra
publikationer ingår i N.C.J:s dagliga post. Allt arkiveras på
ett lättillgängligt sätt. Ett relativt omfattande bibliotek
ingår också i N.C.J:s utrustning.
Åtskilliga framstående akademiska lärare åtar sig att
föreläsa vid N.C.J. Examinationen sker -- såvitt vi har
kunnat utröna -- inför examinatorer med stor erfarenhet av
liknande verksamhet vid etablerade universitet och
högskolor.
Vi anser, att N.C.J. har sitt värde som fritt
konkurrerande alternativ till övriga journalistutbildningar i
Sverige. Det är av allmänt intresse att våra massmedier kan
välja medarbetare bland journalister med olika
studiebakgrund.
Ett problem vid rekryteringen av studerande är att
studier vid N.C.J. för närvarande ej berättigar till
studiemedel. Vi föreslår med denna motion att den
möjligheten införes. Det bör riksdagen ge regeringen till
känna. Åtskilliga studerande kommer från andra nordiska
länder. Deras möjlighet att erhålla studiemedel från sina
hemländer är avhängiga av att motsvarande möjlighet finns
för svenska studerande.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att studier vid Nordiska
journalisthögskolan i Mullsjö bör berättiga till studiemedel.

Stockholm den 27 januari 1992

Carl-Johan Wilson (fp)

Ivar Virgin (m)
Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1992-01-27 Bordläggning: 1992-02-06 Hänvisning: 1992-02-10
Yrkanden (2)