Strandskydd på landsbygden

Motion 2017/18:870 av Patrik Engström m.fl. (S)

av Patrik Engström m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta de erfarenheter av LIS-områden som Naturvårdsverket pekat på i sin granskning och förnya systemet med LIS för att öka möjligheten till byggande i strandnära lägen i glesbygd och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att bo nära vatten är något som av många anses som eftersträvansvärt. Då vi människor är beroende av vatten för vår överlevnad är det inte svårt att se att det finns en viss historisk och biologisk logik i att det betalas stora summor pengar för att få bo just vid vatten.

Självklart ska allemansrätten och den långsiktiga tillgången till stränder och strandnära områden säkerställas, strandnära djurs och växters livsbetingelser ska inte äventyras. Detta är grunden och syftet med strandskyddet, och så långt är nog alla överens.

Den nu gällande strandskyddslagen synes vara skriven för befolkningstäta områden med högt exploateringstryck, medan den passar sämre i glesbygd där ibland antalet sjöar och vattendrag är lika stort som antalet innevånare. Det finns mer än 100 000 sjöar i Sverige. Räknar vi med sjöar som är mindre än en hektar så landar siffran på mellan 300000 och 500 000 sjöar. Idag bor 85 procent av Sveriges befolkning i tätorter. I många glesbygdskommuner minskar befolkningen. Att ha möjlighet att erbjuda strandnära boendemiljöer är en viktig beståndsdel för att skapa inflyttning och tillväxt i glesbygd och landsbygden.

2010 genomfördes förändringar i lagstiftningen så att kommunerna i sina översiktsplaner kan peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen – LIS-områden. Syftet är att långsiktigt stimulera den lokala och regionala utvecklingen på landsbygden.

Men frågan man måste ställa sig är om det blev någon landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

Där är det bra att Naturvårdsverket nu sett över LIS-reglerna och tillämpningen av dem.

Det bör bli lättare att få undantag från strandskyddet i glesbygd, samtidigt som skyddet bör förstärkas i områden med högt exploateringstryck.

Patrik Engström (S)

Maria Strömkvist (S)

Marie Olsson (S)

Roza Güclü Hedin (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-29 Granskad: 2017-10-02 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)