Straffskärpning vid användande av otillåtna båtbottenfärger

Motion 2014/15:1006 av Patrik Jönsson (SD)

av Patrik Jönsson (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över lagstiftningen om användning av giftig bottenfärg och om det eventuellt finns behov av skärpta straff för att komma till rätta med detta miljöhot.

Motivering

Bottenfärger används för att motverka påväxt på skrovet av vattenlevande organismer. Denna påväxt ökar friktionen och sänker hastigheten på fartyget. Färgen verkar genom att släppa ifrån sig ämnen som förhindrar olika organismer från att få fäste. Dessa giftiga ämnen sprids dock i den marina miljön och kan på så sätt orsaka skador på hela ekosystem. Det finns för vissa ämnen dokumenterade skadliga effekter från bakterier och mikroalger till fiskar och däggdjur. Idag används bland annat kopparbaserade färger som man vet har påverkan på enskilda arter men påverkan på större ekosystem uppges i angivet material ännu vara okänt. Det uppges finnas ett fungerande regelverk men efterlevnaden antas vara tveksam då man fortfarande hittar bekämpningsmedel från bottenfärger som är förbjudna att använda i Sverige.

Östersjön anges vara ett särskilt känsligt havsområde på grund av sin låga artdiversitet, och för Bottniska viken samt insjöarna finns idag inga godkända båtbottenfärger. Eftersom efterlevnaden uppges vara bristfällig när det gäller respekten för gällande regelverk angående båtbottenfärger bör en översyn göras av lagstiftningen på området. En skärpning av påföljden för den som inte följer lagstiftningen kan vara nödvändig för att komma till rätta med detta miljöhot.

Källa

http://www.havsmiljoinstitutet.se/digitalAssets/1493/1493727_sjofart_bottenfarger.pdf

http://www.kemi.se/sv/Innehall/Fragor-i-fokus/Batbottenfarger-och-antifoulingprodukter/

.

Patrik Jönsson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-06 Hänvisad: 2014-11-12
Yrkanden (1)