Stöd till uppfinnare

Motion 2009/10:N318 av Jan Ertsborn (fp)

av Jan Ertsborn (fp)
fp1395

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om mer stöd till enskilda uppfinnare.

Motivering

Vi har i Sverige under många år haft en stor mängd uppfinnare. Många uppfinningar har bearbetats och omformats till produkter, som i sin tur kunnat komma ut på marknaden och ge såväl inkomster som sysselsättning. Successivt genom åren har det blivit allt svårare för uppfinnare att gå vidare med sina uppfinningar, huvudsakligen på grund av brist på kapital men även på grund av avsaknad av kunskaper om patentansökningsförfarandet.

Enskilda uppfinnare har på så vis blivit helt beroende av kapitalstarka företag, som kan överta uppfinningen och kommersialisera denna. Ofta har uppfinnaren då fått en begränsad ersättning för sin uppfinning. Det har också blivit vanligt att uppfinningar redan i ett tidigt stadium blivit uppköpta av utländska intressenter och sedan exploaterade utanför Sverige.

Det finns också en problematik kring sådana uppfinningar som helt eller delvis uppstår i en uppfinnares anställningsförhållande och då inte i första hand sådana uppfinningar som är en direkt följd av anställningen, såsom när en utvecklingsingenjör tar fram nya produkter, utan snarare när den anställde mera av en tillfällighet hittar en uppfinning. Dagens reglering av denna situation borde ses över.

Det finns stöd att söka hos Almi och hos Nutek. Detta stöd är dock inte tillräckligt utan borde avsevärt förstärkas, såväl vad gäller rådgivning till enskilda uppfinnare som kapitalinsatser för utveckling och kommersialisering av uppfinningen.

Stockholm den 5 oktober 2009

Jan Ertsborn (fp)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05
Yrkanden (1)