Stöd till unga med adhd och närliggande funktionshinder

Motion 2009/10:C214 av Egon Frid och LiseLotte Olsson (v)

av Egon Frid och LiseLotte Olsson (v)
v469

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om stöd till unga med adhd.

Den aggressiva marknadsföringen från spelföretag och långivare drabbar unga med funktionshinder extra hårt

En fråga som Attention tagit sig an är de svårigheter unga med adhd och närliggande funktionshinder har med sin ekonomi i en alltmer svåröverskådlig omgivning. Den aggressiva marknadsföringen från spelföretag och långivare slår förödande mot människor med psykisk ohälsa. Det är hemskt att följa denna utveckling som utgör ett stort hot mot ungdomar och vuxna med denna problematik.

De är många – man räknar med att 3–5 % av alla skolbarn uppfyller diagnoskriterierna för adhd samt att ytterligare omkring 5 % har adhd-problematik av lindrigare slag. Lägger man till andra grupper med liknande problem (personer med förvärvad hjärnskada, lindrig utvecklingsstörning, Aspergers syndrom, missbruksproblem m.fl.) kommer man upp i mer än det dubbla. Genom forskning både i Sverige och i andra länder vet vi att minst hälften av dem som fått diagnosen adhd som barn har stora kvarstående problem som vuxna.

För denna stora grupp saknas nästan helt adekvata stödformer. Det stöd som blir i många fall i dag är systemet med förvaltarskap. Denna stödform bör anpassas till modernare förhållanden. Det är viktigt att utreda hur de bästa stödformerna för denna grupp kan anpassas.

Funktionsnedsättningar får stora konsekvenser för individens förmåga att kunna styra sitt beteende genom planering, organisation, samordning och genomförande av olika handlingar. Förmågan att fokusera och hålla kvar uppmärksamheten är ofta störd, och man klarar inte att sålla bort överflödiga intryck och koncentrera sig på det viktiga. Vidare har många svårt att förstå konsekvenserna av sitt handlande. Man blir därmed ett lätt offer för påhittiga försäljare samt låne- och spelföretag, som tycks få härja helt fritt. Många drar på sig skulder och hamnar hos Kronofogden om inte föräldrarna går in och räddar dem.

Det minsta man skulle kunna begära är att dessa företag ålades att ha varningstexter i stil med dem som finns i samband med alkoholreklam. Det borde t.ex. stå: Tänk på att snabblån är betydligt dyrare än andra lån, Om du lånar mer än du kan betala tillbaks så kan du hamna hos Kronofogden, Spel kan snabbt utvecklas till spelberoende.

Riksdagen tillkännager som sin mening att regeringen bör vidta erforderliga åtgärder för att denna grupp ges adekvata stödformer.

Stockholm den 23 september 2009

Egon Frid (v)

LiseLotte Olsson (v)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-09-25
Yrkanden (1)