Statliga insatser för förbättring av farleden till Gävle hamn

Motion 2002/03:T227 av Ragnwi Marcelind (kd)

av Ragnwi Marcelind (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om statliga satsningar för att förbättra farleden till Gävle hamn.

Statliga insatser för förbättring av farleden till Gävle hamn

Gävle hamn har stor betydelse för näringslivet i ett område som sträcker sig över Gävleborg, Dalarna och Uppland och är således främst att betrakta som en regional hamn. Allt tyder nu på att det regionala intressentområdets utbredning ökar i framtiden. Gävle hamn har stor strategisk betydelse för nya företagsetableringar i Gävleregionen. Ett stort japanskt företags val att göra sin nyetablering, en trähusfabrik, just i Gävle avgjordes till stor del av närheten till Gävle hamn. Flygbränslet till Arlanda kommer i fortsättningen troligtvis att fraktas via Gävle hamn. Uppsala och norra Storstockholmsregionen kommer i en nära framtid att ha stort behov av en välfungerande Gävle hamn.

För att svara mot de krav som ställs på hamninfrastruktur och säkerhet krävs investeringar i storleksordningen 200 miljoner kronor i Gävle hamn de närmaste åren. Därutöver måste farleden in till Gävle rätas upp, breddas och fördjupas för att motsvara Sjöfartsverkets krav på säkerhetsmarginaler. Insatserna för att förbättra farleden beräknas kosta ca 200 miljoner kronor. Gävle hamn har således stor betydelse för näringsliv och arbetsmarknad i Gävleregionen, men nyttan av hamnen är vidare än så. Hamnen behövs för en större region. Därför bör staten gå in och ta ett ekonomiskt ansvar för dessa investeringar i en infrastruktur som behövs för utvecklingen av hela Gävleregionen.

Gävleregionen har stora problem på arbetsmarknaden. 9 % av Gävleborna är arbetslösa eller satta i program för att komma ut på arbetsmarknaden. Ericsson har inklusive varslet i september minskat sin personal med över 1 600 personer de senaste två åren. Korsnäs har i sommar varslat 135 tjänstemän och Sandvik 140 personer. Kockens lägger ner hela sin verksamhet och flyttar från Gävle. Hans Karlsson redovisade i våras det uppdrag regeringen tilldelat honom med anledning av Ericssons varsel och neddragningar i Sverige (N2001/4891/A). I Karlssons rapport beskrevs att situationen på arbetsmarknaden är sämre i Gävle än i andra drabbade orter som Linköping och Kumla. Den öppna arbetslösheten är högre i Gävle än i landet som helhet. I rapporten angavs att Gävle tillhör en region med omfattande omställningsproblem. Rapporten förväntades leda till långsiktiga förslag och satsningar i syfte att genom statligt stöd stärka regionens och kommunens utveckling.

Gävle kommun redovisade i april 2002 till regeringen, med anledning av Hans Karlssons rapport, ett konkret förslag om satsningar bland annat i Gävle hamn och farleden till hamnen. Från näringslivet finns flera mycket intressanta planer på etableringar i Gävle. Dessa förutsätter dock en fungerande och modern hamnanläggning.

Stockholm den 14 oktober 2002

Ragnwi Marcelind (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-10-23 Hänvisning: 2002-10-30 Bordläggning: 2002-10-30
Yrkanden (1)