Statliga företags arbetsgivarhemvist

Motion 2017/18:1872 av Lennart Axelsson m.fl. (S)

av Lennart Axelsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga om en översyn bör göras av de statliga företagens hemvist i arbetsgivar- och branschorganisationer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den svenska arbetsmarknaden regleras i allt väsentligt genom kollektivavtal. Det gäller både lön och allmänna anställningsvillkor. Det finns ingen anledning att ändra på dessa grundläggande förutsättningar för arbetsmarknadens parter att fritt träffa avtal.

Men det är uppenbart att många parter på arbetsmarknaden också spelar en betydande roll i opinionsbildningen och försöker påverka samhällsutvecklingen i respektive parts intresse och riktning. Det står naturligtvis alla organisationer fritt att medverka med olika bidrag till debatten och i slutändan också politiska beslut.

Men statliga företag bör vara neutrala inför politiska beslut. I praktiken medverkar nu dessa emellertid genom att vara medlemmar i arbetsgivar- och branschorganisationer till opinionsbildning för politiska beslut som stödjer den ena eller andra sidan inom politiken. Det är av stor vikt att statligt ägda företag inte förknippas med politiska ställningstaganden.

Genom att flera arbetsgivarorganisationer numera blivit allt mer aktiva i samhällsdebatten finns det anledning att fundera över det rimliga i att statliga företag genom sitt medlemskap medverkar till finansieringen av de politiska budskap som riktas från dessa organisationer.

Det betyder inte att statliga företag inte ska kunna ha uppfattningar i för dem relevanta frågor, kunna belysa sakförhållanden som är viktiga för de branscher som de arbetar inom eller fullfölja de uppdrag som företagen har av sina ägare.

Det sistnämnda avser inte minst att fullfölja uppdraget som arbetsgivare och följa de riktlinjer som gäller för arbetsmarknadens parter och att statliga företag föregår med gott exempel som arbetsgivare.

Den avgift som går till arbetsgivarorganisationer vilka organiserar statliga företag ska huvudsakligen gå till arbetsgivarservice och täcka kostnader förenade med upprätthållandet och tecknandet av kollektivavtal.

Mot bakgrund av att merparten av arbetsgivarorganisationerna inom Svenskt Näringsliv (SN) utvecklat en kraftfull och aktiv näringspolitik är det rimligt att fråga sig hur denna verksamhet finansieras. Alla medlemsföretag i förbund anslutna till SN betalar avgift till SN, som finansierar organisationens arbete. Det kan konstateras att en stor del av detta arbete inte utgör arbetsgivarfrågor.

Lennart Axelsson (S)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Hans Ekström (S)

Johan Andersson (S)

Krister Örnfjäder (S)

Peter Persson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-03 Granskad: 2017-10-03 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)