Stärkta villkor för svensk sjöfart

Motion 2013/14:T280 av Hans Rothenberg (M)

av Hans Rothenberg (M)
M1666

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stärka villkoren för svensk sjöfart.

Motivering

Debatten kring sjöfarten avslöjar att många ser den som ett regionalt fenomen med begränsat intresse för resten av landet. Sanningen är att 90 procent av de varor som passerar Sveriges gräns gör det vattenvägen, vilket gör sjöfarten lika viktig för den lilla orten mitt i Sverige som för den stora staden vid kusten. Sverige måste ha en politik för sjöfarten som ser denna verklighet.

Under det senaste året har mycket hänt på sjöfartsområdet. Händelseutvecklingen står i bjärt kontrast till den låga aktivitet som i decennier präglat politiken på sjöfartsområdet. Nu finns en handlingsplan på plats med syfte att stärka svensk sjöfarts konkurrenskraft, och en ny utredning om tonnageskatt har tillsatts med ett tydligt uppdrag att se till det totala stödet till sjöfarten.

Dock är det mycket viktigt att trots framstegen konstatera att dessa bara innebär ett första steg mot förbättrade villkor för svensk sjöfart. Intentionerna måste omsättas i praktisk politik, och även andra knäckfrågor som långsiktig kompetensförsörjning måste hitta en långsiktig lösning. Svensk sjöfart måste kunna stärkas för att kunna konkurrera med andra länder i Europa under likvärdiga förutsättningar. Sverige sticker idag ut som ett av få länder i Europa som ännu inte tillämpar tonnagebeskattning.

Väl på plats måste dessa reformer vårdas och följas av andra förstärkningar. Sjöfarten må utgöra ett klassiskt sätt att färdas och transportera varor men den är också en innovativ näring i förändring som har framtiden för sig. Inte minst på miljöområdet sker mycket som sjöfartsnäringen måste förhålla sig till och samtidigt vara en drivande part.

Den svenska sjöfarten måste kunna stå sig i den hårda internationella konkurrensen. Många flaggstater har skapat särskilda regler för de inhemska rederierna och av framväxten av så kallad bekvämlighetsflaggad sjöfart. Det måste vara en viktig prioritering att motverka att fler svenska fartyg i flaggas ut och att värdefull kompetens och arbetstillfällen samt skatteintäkter försvinner från landet.

Sjöfartens framtid är tätt sammanlänkad med utvecklingen på många andra områden. Givet sjöfartens centrala roll för handeln är en fungerande sjöfart avgörande för människor och branscher i hela Sverige, i såväl storstad som landsbygd. Därtill kan en framtidsinriktad politik för sjöfarten bidra till Sveriges möjligheter att nå miljömålen och även åstadkomma ett optimalt utnyttjande av hela transportinfrastruktursystemet. Arbetet för att ytterligare stärka svensk sjöfart måste utgå ifrån dess täta kopplingar till andra prioriterade mål och där sjöfartens betydelse ses ur ett helhetsperspektiv.

Stockholm den 27 september 2013

Hans Rothenberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-02
Yrkanden (1)