Stadsbana i Göteborg som alternativ till investering i Västlänken

Motion 2012/13:T493 av Mikael Jansson (SD)

av Mikael Jansson (SD)
SD171

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en utredning ska visa den möjliga kapaciteten hos en stadsbanejärnväg skild från Trafikverkets banor och biltrafik i en cirkel utanför centrala Göteborg som alternativ till investeringen i Västlänken.

Motivering

Kritiken mot Västlänken är stor men den har inte fått plats och utrymme i politikens finrum, där entusiasmen är närmast odelad. Västlänken, ja ja ja utropades en gång av ett göteborgskt kommunalråd i en kommunfullmäktigedebatt. Varför den korta dyra tunneln (Västlänken) som inte löser göteborgarnas reseproblem utan endast stödjer ett ganska litet flöde av inpendlare är så självklar ställd mot att den kostar cirka 20 miljarder kronor är svårt att förstå. Möjligen kan det vara så att den kompromiss som gjorts mellan alla riksdagspartier utom Sverigedemokraterna om det västsvenska infrastrukturpaketet bundit upp partierna.

Om Västlänken blir den stora satsningen på kollektivtrafik i Göteborg så är det förfärande. Den lokala kollektivsatsningen K2020 är närmast att betrakta som mindre anpassningssystem, även om bussfiler, pendelparkeringar med mera naturligtvis är bra. Göteborg har låg medelhastighet i kollektivtrafiken och blandad trafik i centrum med spårvagnar och bilar.

Nu planeras för en massiv förtätning av boende och arbetsplatser i centrala Göteborg samtidigt som biltrafik och parkeringsplatser stryps och kollektivtrafiken uppvisar stora brister. Den centrala förtätningen görs också i de centrala områden som är känsliga för högt vatten.

Den planerade trängselskatten ska fungera som ett medfinansieringssystem till statens utgifter. Som trängselregulator är det bara själva utgiften som är aktiv, det går inte att åka utanför centrum för att minska trängseln, kamerorna sitter överallt.

Trängselskatten verkar kontraproduktivt mot arbetslinjen. Många låg- och medelinkomsthushåll som måste köra bil för att hinna till sina arbetstider och lämningar vid förskolor etcetera får en kostsam pålaga.

År 1967 utreddes om tunnelbana i Göteborg; tyvärr avfärdades detta förslag alldeles för lättvindigt denna gång. Göteborg har mycket berg att borra tunnel i, det finns passager på jord som är lätta att skilja från övrig trafik och det går att göra marktunnlar i Göteborg. När utredningen lades åt sidan förlorades mycket tid, infrastruktur är långsiktiga investeringar. Risken finns att vi förlorar lika mycket tid genom att satsningen på Västlänken genomförs.

Alternativen till Västlänken diskuteras alltså inte i den officiella debatten, men alternativ finns. Genom en stadsbanejärnväg i en ring runt centrala Göteborg skulle trängsel kunna byggas bort. Förtätningen av Göteborg skulle kunna ske i kärnor runt centrum i direkt anslutning till stadsbanan.

Stockholm den 5 oktober 2012

Mikael Jansson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05
Yrkanden (1)