Socialtjänstens ansvar i skolsituationen

Motion 2017/18:1083 av Anna Johansson och Mattias Jonsson (båda S)

av Anna Johansson och Mattias Jonsson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över socialtjänstens ansvar i situationer där skolsituationen är kärnan av problemet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är ett samlande begrepp för nedsatt eller avvikande förmåga i hjärnans processer att uppfatta, bearbeta och dra slutsatser om information. Svårigheterna med att klara av dagliga rutiner och uppgifter syns inte utanpå men kan leda till avvikande eller kaosartade beteenden, vilka historiskt har uppfattats som antingen psykisk ohälsa eller dålig uppfostran. Idag finns det stor kunskap om hur anpassningar och stöd för personer med NPF skulle kunna se ut, dock saknas denna kunskap i skolor. Detta är problematiskt eftersom skolan kontinuerligt utvecklas till att bli en miljö där kraven ökar på individuellt ansvarstagande inom både kunskapsutveckling och den sociala miljön. Det betyder att personer med NPF står inför dagliga hinder och svårigheter, vilka bemöts av fel och otillräckliga insatser som inte fungerar och resulterar i frustration och uppgivenhet hos både hem och skola. I SOU 2016:94 Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera konstateras det att NPF är en riskfaktor för problematisk frånvaro bland elever i grundskolan.

Konsekvenserna av detta har bl.a. blivit att orosanmälningarna till socialtjänsten från framför allt skolan har ökat. Många gånger görs dessa av omsorg om berörda barn och familjer. Dock förekommer det ofta att orosanmälningar görs som svar på att föräldrar anmäler otillräckligt med stöd i skolan till Skolinspektionen. Orosanmälningarna skjuts i många fall bort från socialtjänsten med formuleringen att det enligt 14 § socialtjänstlagen inte är deras uppdrag då det är i skolan det brister. Detta resulterar i missförstånd och rundgång i systemet, vilket leder till att det tar längre tid för barnet att få rätt och adekvat hjälp. Framför allt är det orimligt att en familj som redan är i en svår situation och som behöver stöd och hjälp skall bli anmälda till socialtjänsten, som då skall öppna en utredning om ifall de skadar sitt barn.

Därför vill vi att regeringen ser över socialtjänstens ansvar i situationer där själva kärnan av problemet istället är skolsituationen.

Anna Johansson (S)

Mattias Jonsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-02 Granskad: 2017-10-02 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)