Socialt företagande

Motion 2009/10:N357 av Ann-Kristine Johansson och Sinikka Bohlin (s)

av Ann-Kristine Johansson och Sinikka Bohlin (s)
s32019

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om socialt företagande.

Motivering

Kooperativ används ofta som form för socialt företagande. Genom socialt företagande möjliggörs integrering med de människor som befinner sig i våra mest utsatta grupper i samhället eller i arbetslivet. Det sociala företagandet har visat sig mycket framgångsrikt både här och i övriga Europa. Med rätt stöd kan kooperativ bidra till att människor som ställts utanför arbetsmarknaden får tillträde till den och på så sätt bidra till en långsiktig och hållbar tillväxt.

Idag finns ett antal sociala företag i Sverige som vuxit fram och som är förankrade i de grupper vars behov de avser att lösa. Det sker ofta med stöd av Companions, intresseorganisationer, kommuner och med starka inslag av eldsjälars engagemang.

De sociala företagen kan också vara en plats för människor i behov av utvecklings- eller trygghetsanställningar. Här erbjuds delaktighet i högre grad än på andra arbetsplatser, vilket främjar personlig utveckling och rehabilitering genom att man i sin egen takt får ta sig an sina arbetsuppgifter.

Det är viktigt att försäkra sig om att lagen om offentlig upphandling inte tolkas på ett för små kooperativa företag ogynnsamt sätt och att okunskap om socialt företagande inte utgör ett hinder för deras möjligheter. Små företag måste alltså ges samma möjlighet att delta i upphandlingar som stora företag.

De sociala företagen och deras verksamheter berör flera politikområden (närings-, arbetsmarknads- och socialpolitik). För att sektorn ska kunna utvecklas och bidra till ytterligare arbetsplatser och tillväxt krävs samsyn och samordning mellan politikområden och myndigheter.

Stockholm den 1 oktober 2009

Ann-Kristine Johansson (s)

Sinikka Bohlin (s)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05
Yrkanden (1)