Socialt företagande

Motion 2009/10:N243 av Kenneth Johansson och Birgitta Sellén (c)

av Kenneth Johansson och Birgitta Sellén (c)
c463

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om intensifierade insatser för socialt företagande och redovisning för riksdagen.

Motivering

Vi arbetar för att alla som vill ska ha möjlighet att bli entreprenörer och företagare. Då menar vi verkligen alla, även personer som idag står längst från arbetsmarknaden. Det är ett viktigt skäl till varför alliansregeringen på olika sätt vill stimulera till start av sociala företag, ett arbete som bör intensifieras.

Det är mycket viktigt att bryta det utanförskap som präglar många människors liv. Det är av stort värde både för individen och för samhället att meningsfulla arbeten skapas för dem som vill jobba trots att de har en begränsad arbetsförmåga.

De sociala företagen i Sverige och andra europeiska länder har visat en god förmåga att skapa och erbjuda arbete. Företagen skapar nya arbetstillfällen som tar tillvara individens egna förutsättningar och skapar alternativa vägar för rehabilitering till arbete. För samhället är investeringen i ett socialt företag inte bara en investering i livskvalitet och hälsa för individen, utan också i högsta grad samhällsekonomiskt lönsamt.

Det finns uppgifter som visar på en samhällsekonomisk vinst på upp till en miljon kronor per person och år, enligt beräkningar grundade på socioekonomiska bokslut.

Grunden för det sociala företagandet finns hos människor som vill lösa sina och samhällets problem genom att organisera en egen verksamhet. Unikt för de sociala företagen är att deras ursprung finns i ett behov som varken tillgodosetts av det offentliga eller av marknaden. Det handlar om behovet av arbetstillfällen, men också om att utveckla nya tjänster såsom nya metoder för rehabilitering, nya vägar till entreprenörskap och ny affärsverksamhet. Det sociala företagandet binder samman entreprenörskap med individens behov av arbete.

Tillväxtverket/Nutek har tillsammans med en rad andra myndigheter, på alliansregeringens uppdrag, identifierat en rad hinder och utmaningar för det sociala företagandet, såsom bristande samordning mellan olika försörjningssystem som försvårar för individer att delta i sociala företag, otydlighet och regelsvårigheter i det offentliga systemet, bl. a. gällande lönebidrag och trygghetsanställningar, svårigheter för sociala företag att delta i offentliga upphandlingar, ett stort behov av information, rådgivning och affärsutveckling hos de sociala företagen, svårigheter gällande finansiering och kapitalförsörjning inför start och utveckling av sociala företag och brist på statistik och forskning om socialt företagande.

Alliansregeringen står ju för arbetslinjen, att enskilda ska få vara med och bidra efter förmåga och att utanförskapet ska motverkas. Regeringen har genomfört många och planerar ytterligare åtgärder för att klara arbetslinjen och bryta utanförskapet. Regeringen har också initierat ett flertal projekt som syftar till att underlätta för och stimulera socialt företagande. Arbete med att sammanställa hur det sociala företagandet utvecklas pågår och regeringen avser, enligt uppgift, att presentera en handlingsplan för socialt företagande.

Vi anser att arbetet med att underlätta för och stimulera socialt företagande ska intensifieras och att regeringen kontinuerligt bör redovisa för riksdagen hur den aviserade handlingsplanen för socialt företagande fortskrider. Det bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 28 september 2009

Kenneth Johansson (c)

Birgitta Sellén (c)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-01
Yrkanden (1)