Smartare elmätning

Motion 2010/11:N237 av Lars Tysklind m.fl. (FP)

av Lars Tysklind m.fl. (FP)
fp1094

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att verka för en övergång till smart timvis elmätning genom en effektivare användning av Internet.

Motivering

Kostnaden för att producera elenergi varierar starkt beroende på vilken primärkälla som används. För vattenkraften ligger den rörliga kostnaden på några öre per kWh medan kolkraft ligger på någon krona per kWh. Även miljöbelastningen varierar starkt. Vattenkraften ger ca 5 g CO2/kWh medan kolkraft släpper ut 700 g CO2/kWh.

Ett problem är att vi hela tiden måste ha balans mellan produktion och konsumtion, vilket gör att vi ibland tvingas importera kolkraft från Danmark och Tyskland.

Dagens system med månadsavlästa elmätare gör det omöjligt att få elkunderna att reagera på tillfälliga prisvariationer i elpriset på elbörsen Nordpool.

Teknikutvecklingen har i dag gjort att en elmätare utan problem kan lagra och överföra timavläst elanvändning. Även tätare mätning är idag egentligen inget tekniskt eller ekonomiskt problem. Problemet är snarare att överföra prisinformation från elbörsen till slutkunderna på ett effektivt sätt, så att elanvändningen kan anpassas efter tillgång och efterfrågan. Problemet kommer att förvärras av mer elproduktion som inte kan styras (vindkraft/solkraft) samt att vi under kommande år kommer att få miljontals elbilar som kommer att laddas efter ankomst till arbetsplatsen och till bostaden.

Vi kommer att få ett effektproblem snarare än ett energiproblem som gör att vi har ett behov att flytta effektuttag under dygnets timmar.

Problemet kan lösas genom att en övergång till nästa generation av Internet, IPv6 (Internet Protocol Version 6) ersätter dagens IPv4. Detta skapar många fler fasta IP-adresser som gör att elmätare och elapparater kommer att kunna vara direktuppkopplade till Internet. Vi får då en möjlighet att tekniskt och ekonomiskt låta elpriset styras efter tillgång och efterfrågan.

Det kommer naturligtvis upp nya frågor som måste lösas, standard, interoperbilitet m.m. Lösningen på detta är samarbete och forskning/utveckling av berörda parter (elnätbolag, elförsäljningsbolag, apparattillverkare m.fl.).

Med detta som grund föreslår vi att regeringen tillsätter en utredning om hur Internet IPv6 snabbare kan etableras i Sverige för att ingå i övergången till smartare elmätning.

Stockholm den 25 oktober 2010

Lars Tysklind (FP)

Anita Brodén (FP)

Hans Backman (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-25
Yrkanden (1)