Smarta elnät

Motion 2011/12:N337

av Lars Tysklind och Anita Brodén (FP)
FP1158

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att verka för att alla elkunder har tillgång till det aktuella elpriset i utrustning som är kopplad till framtidens timavlästa elmätare.

Motivering

Dagens teknikutveckling gör det möjligt att bygga smarta elnät!

För att möjliggöra en fortsatt utbyggnad av förnyelsebara energislag där produktionen varierar över tid, som exempelvis sol och vind, måste man kunna balansera genereringen på ett effektivt sätt när andelen kommer upp till en högre nivå. Så länge sol och vind har en låg andel kan den balanseras med vattenkraft, men när andelen blir högre blir det svårare att balansera den på produktionssidan.

Det är därför viktigt att hitta nya sätt att balansera varierande kraftproduktion. Sverige har en unik möjlighet genom att vi har en relativt stor mängd värmepumpar, som på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt kan styras på ett sådant sätt att variationerna i elproduktion kan utjämnas. Med stor sannolikhet kommer även andelen eldrivna fordon att öka dramatiskt, vilket medför att det svenska elnätet står inför stora förändringar. Om alla ska ladda sin elbil efter hemkomsten från arbetet vid 17-tiden kommer de lokala elnäten bli starkt överbelastade.

Utvecklade smarta elnät är en del av lösningen för att komma till rätta med detta.

Sverige kan bli världsledande på smarta hus och smarta elnät då vi har våra stora företag såsom ABB, Ericsson och Electrolux som är världsledande inom sina områden. Genom en snabb övergång till nästa generation av internet, IPv6 (Internet Protocol Version 6) som ersätter dagens IPv4, ges möjlighet att skapa smarta nätverk. Övergången till IPv6 ger tillgång till ett antal miljarder IP-adresser, vilket gör att varje elmätare, elapparat och lampa kan få en egen IP-adress och att dessa därigenom kan vara direktuppkopplade till internet.

Genom införande av det nya internetsystemet kan varje elkunds alla elmätarsystem ha en koppling till aktuellt elpris så att utrustning i husen kan styra effektuttaget timme för timme. Elpriset, som beror på tillgång och efterfrågan, kan då styra tidpunkten för användningen av el, vilket leder till ett effektivare utnyttjande av elsystemet och ger sänkta kostnader för den enskilde.

Detta ger också möjlighet till nya produkter och tjänster. Ett exempel kan vara att alla värmesystem har en egen IP-adress och ständigt blir uppdaterade med det senaste elpriset från Nordpool. Detta gör att ett ökat elpris snabbt och automatiskt kan återkopplas till systemet för att temporärt minska elanvändningen, vilket betyder lägre elkostnader.

Samtidigt får vi nya företag som skapas av den nya teknologin.

Stockholm den 5 oktober 2011

Lars Tysklind (FP)

Anita Brodén (FP)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05
Yrkanden (1)