Skyddade marina områden

Motion 2011/12:MJ271

av Helena Leander m.fl. (MP)
MP2412

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att senast 2018 identifiera, skydda samt ta fram och genomföra förvaltningsplaner för att inrätta marina skyddade områden motsvarande 15 % av Sveriges havsområde.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en detaljerad plan för hur besluten om fler skyddade marina områden ska genomföras.

Motivering

Under förhandlingarna I Nagoya, Japan, om konventionen om biologisk mångfald (CBD) arbetade Sverige och EU för att 15 procent av haven ska skyddas. 1 Inom CBD nådde Sverige inte upp till sin ambition. Delmålet som antogs blev att skydda 17 procent av land- och vattenområden samt 10 procent av kustområden och marina områden från exploatering. Andra delmål som antogs var att stoppa överfiskningen samt att restaurera minst 15 procent av degraderade ekosystem för att ge motståndskraft mot klimatförändringar och möjlighet att lagra koldioxid.2

Det finns dock inget som hindrar att målsättningen höjs på det nationella planet. Tyskland har avsatt runt 40 procent av sitt hav, Nederländerna 29 procent och Danmark 20 procent som marina skyddade områden. För Sverige är siffran cirka 5 procent.

Sverige bör kunna genomdriva nationellt det man har drivit internationellt. Östersjöns och Västerhavets känsliga läge talar för att Sverige inte ska ha en mindre andel skyddade områden än till exempel Danmark och Tyskland.

I rapporten Nu är det bråttom! föreslog Miljömålsrådet 2008 ett nytt delmål för bevarande av marina naturvärden: Senast år 2015 ska ett representativt nätverk av skyddsvärda marina områden omfattande minst 15 procent av Sveriges marina area finnas och bevaras. Regeringen har lagt rådets förslag i byrålådan. I stället har en parlamentarisk beredning tillsatts. Beredningen har föreslagit att en strategi tas fram inom området en sammanhållen vattenpolitik. Enligt beredningens planering ska uppdrag arbetas fram ända fram till slutet av 2014. Nytt förslag till etappmål ska enligt planeringen tas fram inom arbetet med strategin. Det kommer med andra ord att dröja flera år innan det blir ett etappmål som ersätter det förslag som rådet lade fram i rapporten Nu är det bråttom!.

Vi anser att regeringen förlorar alltför mycket tid på sin passivitet och sin långbänk. Vi anser att regeringen senast 2018 bör identifiera, skydda samt ta fram och genomföra förvaltningsplaner för att inrätta marina skyddade områden motsvarande 15 procent av Sveriges havsområde. Detta innebär mer konkret att länsstyrelserna i kustlänen bör få i uppdrag att i samråd med Havs- och vattenmyndigheten identifiera, skydda samt ta fram och genomföra förvaltningsplaner, inklusive reglering av fiske, för ett ekologiskt sammanhängande och funktionellt nätverk av marina skyddade områden motsvarande 15 procent av Sveriges havsområde, inklusive ekonomiska zonen.

För att nå ett mål flera år framåt behövs ett målmedvetet arbete med lägesrapporter och kontrollstationer på vägen dit. Konkret betyder det att Havs- och vattenmyndigheten bör få i uppdrag att efter samråd med länsstyrelserna, Trafikverket, Sjöfartsverket och SGU senast inom ett år redovisa en detaljerad plan för hur besluten om fler skyddade marina områden ska genomföras, inklusive beslut i ekonomiska zonen. Myndigheten bör också få i uppdrag att årligen från 2013 och framåt redovisa hur långt arbetet mot det långsiktiga målet 2018 framskridit. Redovisningen bör innehålla uppgifter om skyddad yta, skyddsform, status för förvaltningsplaner och status för miljökvalitetsnormer samt åtgärdsprogram för områdena.

Stockholm den 2 oktober 2011

Helena Leander (MP)

Tina Ehn (MP)

Kew Nordqvist (MP)

Bodil Ceballos (MP)

Maria Ferm (MP)


[1]
[2]
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-03
Yrkanden (2)